δοκιμη

Οταν οι δικτάτορες και οι τύραννοι επιζητούν να καταλύσουν τις ατομικές ελευθερίες, ο πρώτος τους στόχος είναι το Δικηγορικό Λειτούργημα. (Leonidas Jaworski, Ειδικός Εισαγγελέας στο σκάνδαλο Watergate.)

Μηδενί δίκην δικάσης,πριν αμφοίν μύθον ακούσης

"Μηδενί δίκην δικάσης,πριν αμφοίν μύθον ακούσης"(Πιτθέας 1240 π.χ)

"Τον άρχοντα, τριών δει μεμνήσθαι: Πρώτον μεν ότι …. ανθρώπων άρχει, δεύτερον ότι κατά νόμους άρχει, τρίτον ότι …. ουκ αεί άρχει".(Αγάθων 448 π.Χ. – 400 π.Χ. Αθηναίος Τραγικός Ποιητής)
Ου γαρ ο δικαστής,ουδ’ ο βουλευτής,ουδ’ ο εκκλησιαστής άρχων εστί,αλλά το δικαστήριον,η βουλή και ο δήμος.(Αριστοτέλης,384-322 π.Χ.)
"Tο ζητούμενο της Δικαιοσύνης είναι ζητούμενο πλέον που εντάσσεται στον ρομαντισμό"
PhotobucketΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ ΜΕΧΡΙ.....

«Τρία πράγματα πρέπει να θυμάται κανείς όταν βρίσκεται στην εξουσία: Οτι κυβερνάει ανθρώπους, ότι πρέπει να διαχειρίζεται την εξουσία σύμφωνα με το νόμο και ότι δεν θα κυβερνάει αιώνια.» (Αγάθων 448 π.Χ. – 400 π.Χ. Αθηναίος Τραγικός Ποιητής)
Ι want my money back (Eλληνιστί: Φέρτε πίσω τα κλεμμένα)
ΚΑΙ ΜΗ ΞΕΧΝΑΤΕ:"Ο Δικηγόρος κι' ο γαμπρός ό,τι πάρει ομπρός" (Κρητική παροιμία)

Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012

Η επόμενη ημέρα της Ελληνικής Δικαιοσύνης .

Η επόμενη ημέρα της Ελληνικής Δικαιοσύνης - LawNet: Το ελληνικό Νομικό Δίκτυο
Share/Bookmark

Η επόμενη ημέρα της Ελληνικής Δικαιοσύνης .

Η επόμενη ημέρα της Ελληνικής Δικαιοσύνης - LawNet: Το ελληνικό Νομικό Δίκτυο
Share/Bookmark

ΑΝΙΣΧΥΡΕΣ ΟΙ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.


Αριθμός απόφασης 3.941/2012

Αριθμός κατάθεσης αγωγής: ……………..
Αριθμό κατάθεσης παρεμπίπτουσας αγωγής: ……………..

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Αποτελούμενο από το Δικαστή Χαράλαμπο Σεβαστίδη, Πρωτοδίκη, τον οποίο όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών και από τη Γραμματέα Ευαγγελία Ανδριοπούλου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 21 Σεπτεμβρίου 2012 για να δικάσει τις υποθέσεις μεταξύ:
Α) Του ενάγοντος ………………………………..
Των εναγομένων: …………………... και 3) του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Υπατίας, αριθ. 5) και εκπροσωπείται νόμιμα
Β) Του παρεμπιπτόντως ενάγοντος …………………..
Των παρεμπιπτόντως εναγομένων: ………………….
ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ
Ι. Μεταξύ των πηγών δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβάνονται και οι Οδηγίες, που προβλέπονται και ρυθμίζονται στο άρθρο 288 ΙΙΙ της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Η Οδηγία είναι η πλέον ιδιόρρυθμη πράξη που προβλέπει το κοινοτικό/ενωσιακό δίκαιο∙ απευθύνεται μόνο στα κράτη μέλη και άρα καταρχήν όχι στα φυσικά και νομικά πρόσωπα (βλ. και Ε.Σαχπεκίδου, ευρωπαϊκό δίκαιο, 2011, σελ. 460). Η Οδηγία δεσμεύει κάθε κράτος μέλος, στο οποίο απευθύνεται, όσον αφορά το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, αλλά αφήνει την επιλογή του τύπου και των μέσων στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών (βλ. σχετ. και Π.Κανελλόπουλο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2010, σελ. 288, Λ.Κοτσίρη, ευρωπαϊκό εμπορικό δίκαιο, τομ. Ι, 2003, σελ. 72, Ε.Σαχπεκίδου, ό.π., σελ. 460). Επομένως, η Οδηγία δεσμεύει το κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται ως προς το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, το οποίο (αποτέλεσμα) δεν είναι οι γενικοί κοινοτικοί σκοποί, αλλά τα από το περιεχόμενο της ίδιας της Οδηγίας απορρέοντα έννομα αποτελέσματα, στα οποία τα κράτη μέλη αποδέκτες πρέπει να δώσουν εσωτερική ισχύ (Λ.Κοτσίρης, ό.π., σελ. 72). Σε σχέση με την ελευθερία επιλογής του τύπου και των μέσων πραγμάτωσης του επιδιωκόμενου αποτελέσματος πρέπει να παρατηρηθεί ότι αυτή είναι αρκετά περιορισμένη αφενός διότι συνήθως οι Οδηγίες χαρακτηρίζονται από ρυθμιστική ένταση αφετέρου διότι η ελευθερία επιλογής δεν επηρεάζει την υποχρέωση των κρατών μελών να επιλέγουν την πιο κατάλληλη μορφή και μέθοδο διασφάλισης του επιδιωκομένου με την Οδηγία αποτελέσματος (Λ.Κοτσίρης, ό.π., σελ. 72-73). Περαιτέρω, το άρθρο 288 ΙΙΙ ΣΛΕΕ (βλ. αντίστοιχα και άρθρο 249 ΣΕΚ) δεν προσδίδει στην Οδηγία ρητά δύναμη άμεσης εφαρμογής, αφού προϋποθέτει μεταφορά αυτής στο εθνικό δίκαιο μέσω των αρμόδιων εθνικών οργάνων. Ωστόσο η ίδια η διάταξη δεν αποκλείει την αμεσότητα εφαρμογής της Οδηγίας που έχει πληρότητα, εφόσον παρέλθει η προθεσμία μεταφοράς της στο εθνικό δίκαιο. Έτσι, το ΔΕΚ έχει την τάση να αναγνωρίζει άμεσο αποτέλεσμα στην Οδηγία, όταν αυτή είναι σαφής και απονέμει δικαιώματα στα άτομα, τα οποία μπορούν να τα επικαλεστούν ενώπιον των εθνικών τους δικαστηρίων, ιδίως όταν το κράτος μέλος παρέλειψε να τηρήσει την προθεσμία που η Οδηγία έθεσε για τη μεταφορά της στο εθνικό δίκαιο. Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις πρόσδοσης στην Οδηγία άμεσου αποτελέσματος, τόσο οι εθνικές αρχές όσο και τα εθνικά δικαστήρια υποχρεούνται αυτεπαγγέλτως δυνάμει το κοινοτικού δικαίου να την εφαρμόζουν άμεσα (βλ. και Λ.Κοτσίρη, ό.π., σελ. 74). Γίνεται, εξάλλου, δεκτό ότι η προαναφερόμενη ευχέρεια του κράτους να επιλέξει μεταξύ περισσότερων δυνατών μέσων, προκειμένου να επιτύχει το επιδιωκόμενο με την Οδηγία αποτέλεσμα, δεν αποκλείει τη δυνατότητα των ιδιωτών να επικαλεστούν ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων τα δικαιώματα, των οποίων το περιεχόμενο μπορεί να καθοριστεί με επαρκή ακρίβεια βάσει των διατάξεων της Οδηγίας και μόνο (βλ. έτσι και Λ.Κοτσίρη, ό.π., σελ. 76, με περαιτέρω παραπομπές στη νομολογία του ΔΕΚ). Περαιτέρω, σε περίπτωση κανονικής συμμόρφωσης του κράτους μέλους προς την Οδηγία, οι έννομες συνέπειες για τον ιδιώτη πηγάζουν αποκλειστικά και μόνο από τις πράξεις μεταφοράς των εθνικών αρχών και ουδέποτε από την ίδια την Οδηγία. Εντούτοις, οι πράξεις μεταφοράς των εθνικών αρχών δεν βρίσκονται στην απόλυτη διάθεση των εθνικών αρχών και επομένως δεν μπορούν να τροποποιούνται, να ανακαλούνται ή να αντικαθίστανται από τις εθνικές αρχές που τις εξέδωσαν ή από τον ίδιο τον εθνικό νομοθέτη, ακόμη κι αν πρόκειται για τον συντακτικό νομοθέτη (Π.Κανελλόπουλος, ό.π., σελ. 294, Ε.Σαχπεκίδου, ό.π., σελ. 467). Η υλοποίηση του επιδιωκόμενου με την Οδηγία αποτελέσματος δεν πραγματοποιείται απλώς και μόνο με την κανονική έκδοση των πράξεων μεταφοράς της στο εσωτερικό δίκαιο, αλλά το κράτος μέλος εξακολουθεί να δεσμεύεται από το κείμενό της και δεν επιτρέπεται να απομακρυνθεί έστω και αργότερα από τις υποχρεώσεις του (Ε.Σαχπεκίδου, ό.π., σελ. 467).
ΙΙ. Περαιτέρω, σύμφωνα με την Δεύτερη Οδηγία του Συμβουλίου της 30.12.1983 «για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών των σχετικών με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων» (84/5/ΕΟΚ), προβλέπεται στο άρθρο 1 παρ. 4 αυτής ότι «κάθε κράτος μέλος ιδρύει ή εγκρίνει οργανισμό, αποστολή του οποίου είναι να αποκαθιστά, τουλάχιστον εντός των ορίων της υποχρέωσης ασφάλισης, τις υλικές ζημίες ή τις σωματικές βλάβες που προκαλούνται από όχημα αγνώστων στοιχείων ή για το οποίο δεν έχει εκπληρωθεί η υποχρέωση ασφάλισης της παραγράφου 1». Στα πλαίσια του ελληνικού δικαίου το ζήτημα της ίδρυσης και ευθύνης του προβλεπόμενου από την πιο πάνω Οδηγία οργανισμού είχε ήδη προβλεφθεί στα άρθρα 16 επ. Ν. 489/1976, που ήδη κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 237/1986, καθώς ιδρύθηκε το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων».
ΙΙΙ. Επίσης, σύμφωνα με την Οδηγία του Συμβουλίου της 24.4.1972 «περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των σχετικών με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων και με τον έλεγχο της υποχρεώσεως προς ασφάλιση της ευθύνης αυτής» (72/166 ΕΟΚ) προβλέπεται στο άρθρο 3 παρ. 1 αυτής ότι «κάθε κράτος μέλος λαμβάνει … όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε η αστική ευθύνη, η σχετική με την κυκλοφορία οχημάτων με συνήθη στάθμευση στο έδαφός του να καλύπτεται από ασφάλιση». Στα πλαίσια του ελληνικού δικαίου η συμμόρφωση της Ελλάδας προς την Οδηγία αυτή έλαβε χώρα με τις σχετικές ρυθμίσεις του Ν. 489/1976, που ήδη κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 237/1986. Μάλιστα, εδώ πρέπει να τονιστεί ότι η κάλυψη της αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία οχημάτων στην Ελλάδα γίνεται στα πλαίσια του εθνικού μας δικαίου αφενός με την πρόβλεψη της υποχρεωτικής κάλυψης με ασφάλιση της έναντι τρίτων αστικής ευθύνης (άρθρα 2 επ. Π.Δ. 237/1986) αφετέρου με την πρόβλεψη της ευθύνης του Επικουρικού Κεφαλαίου σε περίπτωση πτώχευσης του ασφαλιστή ή άκαρπης εκτέλεσης σε βάρος του ασφαλιστή ή τέλος ανάκλησης της άδειας λειτουργίας ασφαλιστικής επιχείρησης (άρθρο 19 παρ. 1 περ. γ΄ Ν. 489/1976, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο τέταρτο του Ν. 4092/2012). Επομένως, η εναρμόνιση της εθνικής μας νομοθεσίας προς την αμέσως πιο πάνω Οδηγία γίνεται όχι μόνο με την πρόβλεψη υποχρεωτικής ασφαλιστικής κάλυψης των οχημάτων που κυκλοφορούν στην Ελλάδα, αλλά και με την πρόβλεψη ευθύνης του Επικουρικού Κεφαλαίου για τις πιο πάνω περιπτώσεις, δεδομένου ότι αφενός το Κράτος είναι υπεύθυνο για την άσκηση ελέγχου και εποπτείας των ασφαλιστικών εταιριών αφετέρου η προαναφερόμενη Οδηγία απαιτεί κατά τρόπο σαφή την λήψη μέτρων για ασφαλιστική κάλυψη των οχημάτων και όχι για απλή σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης.  Με άλλα λόγια η ως άνω Οδηγία απαιτεί από τα κράτη μέλη την πραγματική ασφαλιστική κάλυψη, με ευθύνη κάθε κράτους μέλους.
IV. Με το άρθρο τέταρτο Ν. 4092/2012 τροποποιήθηκαν διατάξεις του Π.Δ. 237/1986 και ειδικότερα με το στοιχείο γ΄ του ως άνω άρθρου αντικαταστάθηκε το άρθρο 19 παρ. 2 Π.Δ. 237/1986, το οποίο πλέον προβλέπει μεταξύ άλλων α) ότι η αποζημίωση που καταβάλλει του Επικουρικό Κεφάλαιο για χρηματικές ικανοποιήσεις λόγω ψυχικής οδύνης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 6.000,00 ΕΥΡΩ για κάθε δικαιούχο και β) ότι η αποζημίωση στην περίπτωση πτώχευσης του ασφαλιστή ή άκαρπης εκτέλεσης σε βάρος του ασφαλιστή ή τέλος ανάκλησης της άδειας λειτουργίας ασφαλιστικής εταιρίας το συνολικό ποσό για την αποζημίωση από το Επικουρικό Κεφάλαιο καταβάλλεται όχι ολόκληρο, αλλά με βάση ορισμένα ποσοστά που η ως άνω διάταξη λεπτομερώς ορίζει. Πλην, όμως, ο ποσοτικός αυτός περιορισμός της οφειλόμενης από το Επικουρικό Κεφάλαιο αποζημίωσης σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος είναι ανίσχυρος με βάση όσα προαναφέρθηκαν. Ειδικότερα, η περιορισμένη στο ποσό των 6.000,00 ΕΥΡΩ αξίωση κατ’ αυτού για χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης είναι ευθέως αντίθετη προς την Δεύτερη Οδηγία του Συμβουλίου της 30.12.1983 (84/5/ΕΟΚ), η οποία ορίζει ότι η αξίωση για αποζημίωση τόσο για υλικές ζημίες όσο και για σωματικές βλάβες (στις οποίες υπάγεται και η αξίωση για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης∙ βλ. έτσι ενδεικτικά ολΑΠ 9/1993, ΕλλΔνη (1994), 333, ΝοΒ (1994), 375) δεν μπορεί να είναι κατώτερη από τα ελάχιστα όρια ασφαλιστικής κάλυψης. Επίσης, ο περιορισμός σε ορισμένο μόνο ποσοστό της οφειλόμενης από το Επικουρικό Κεφάλαιο αποζημίωσης του παθόντος σε περίπτωση πτώχευσης του ασφαλιστή ή άκαρπης εκτέλεσης σε βάρος του ασφαλιστή ή τέλος ανάκλησης της άδειας λειτουργίας ασφαλιστικής εταιρίας είναι αντίθετος προς την Οδηγία του Συμβουλίου της 24.4.1972 (72/166 ΕΟΚ), η οποία όπως ήδη αναφέρθηκε επιβάλλει στα κράτη μέλη τη λήψη μέτρων ώστε κάθε όχημα που κυκλοφορεί στο έδαφός τους να καλύπτεται ασφαλιστικά, δηλ. όχι απλά να έχει συνάψει σύμβαση ασφάλισης, αλλά και σε κάθε μεταγενέστερο του τροχαίου ατυχήματος χρόνο να δύναται ο παθών να αποζημιωθεί από ασφαλιστική εταιρία ή άλλο φερέγγυο πρόσωπο. Κατά συνέπεια, εφόσον με τις ως άνω διατάξεις του Ν. 4092/2012 τροποποιούνται οι πράξεις μεταφοράς των πιο πάνω Οδηγιών, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να μην συμμορφώνεται πλέον με τις επιταγές των Οδηγιών αυτών, οι οποίες έχουν ένα σαφές περιεχόμενο και άρα άμεση εφαρμογή, οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4092/2012 είναι ανίσχυρες, σύμφωνα εξάλλου και με όσα αναφέρονται πιο πάνω στη με στοιχείο Ι σκέψη της παρούσας. Αξίζει εδώ να αναφερθεί ότι την αντίθεση των ως άνω διατάξεων του Ν. 4092/2012 εντόπισε και επισήμανε και η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής στην Έκθεση που συνέταξε σχετικά με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, που στη συνέχεια αποτέλεσε το κείμενο του Ν. 4092/2012.
V. Το άρθρο 2 ΑΚ εκφράζει τη γενικότερη αρχή του δικαίου περί μη αναδρομικότητας των νόμων, που αποβλέπει στην κατά το δυνατό βεβαιότητα των δικαιωμάτων ασφάλειας των συναλλαγών και σταθερότητας δικαίου, η οποία (αρχή) όμως δεν κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα και έτσι η διάταξη αυτή δεν έχει αυξημένη τυπική ισχύ. Επομένως, ο νομοθέτης δεν εμποδίζεται, κατ’ αρχήν, να προσδώσει στο νόμο αναδρομική ισχύ, με μόνο περιορισμό τη μη προσβολή συνταγματικώς προστατευομένων δικαιωμάτων. Στον νόμο μπορεί να δοθεί αναδρομική δύναμη ρητώς ή σιωπηρώς (έμμεσα), όταν δηλαδή από την έννοια και το σκοπό του συνάγεται νομοθετική βούληση περί αναδρομικής ισχύος του, ώστε να ρυθμιστούν και περασμένα γεγονότα ή σχέσεις του παρελθόντος. Εξαιρέσεις από το επιτρεπτό της αναδρομικής ισχύος του νόμου προβλέπονται στο Σύνταγμα από τις διατάξεις των άρθρων 7 παρ. 1 και 78 παρ. 2. Από την απόλυτη απαγόρευση στο Σύνταγμα της αναδρομικότητας των νόμων που ορίζουν οι συνταγματικές διατάξεις, συνάγεται, ότι στις άλλες περιπτώσεις η αναδρομική ισχύς είναι μεν επιτρεπτή, δεν μπορεί όμως να υπερβεί τα όρια που θέτουν τα άρθρα 4 και 17 του Συντάγματος, καθώς και οι υπερνομοθετικής ισχύος (άρθρο 28 παρ.1 του Συντάγματος) διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ και 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ. Κατά το άρθρο 1 παρ. 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, που κυρώθηκε (μαζί με τη Σύμβαση) με το Ν.Δ. 53/1974 και έχει, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, αυξημένη τυπική ισχύ έναντι των κοινών νόμων «παν φυσικόν ή νομικόν πρόσωπον δικαιούται σεβασμού της περιουσίας του. Ουδείς δύναται να στερηθεί της ιδιοκτησίας του, ει μη δια λόγους δημοσίας ωφελείας και υπό τους προβλεπομένους υπό του νόμου και των γενικών αρχών του διεθνούς δικαίου όρους. Αι προαναφερόμεναι διατάξεις δεν θίγουν το δικαίωμα παντός κράτους, όπως θέση εν ισχύϊ νόμους, ους ήθελε κρίνη αναγκαίους προς ρύθμισιν της χρήσεως αγαθών, συμφώνως προς το δημόσιον συμφέρον, ή προς εξασφάλισιν της καταβολής φόρων ή άλλων εισφορών ή προστίμων». Στην κατά τα ανωτέρω προστατευόμενη περιουσία περιλαμβάνονται όχι μόνο τα από το άρθρο 17 του Συντάγματος προστατευόμενα εμπράγματα δικαιώματα, αλλά και όλα τα περιουσιακής φύσεως δικαιώματα και τα νομίμως κεκτημένα οικονομικά συμφέροντα, άρα και τα περιουσιακά ενοχικά δικαιώματα και μάλιστα οι περιουσιακού χαρακτήρα απαιτήσεις είτε αναγνωρισμένες με δικαστική ή διαιτητική απόφαση είτε απλώς γεννημένες κατά το εθνικό δίκαιο, εφόσον υπάρχει νόμιμη προσδοκία με βάση το ισχύον πριν από την προσφυγή στο δικαστήριο νομοθετικό καθεστώς ότι μπορούν να ικανοποιηθούν δικαστικά. Έτσι, σύμφωνα, με τη ρύθμιση της ως άνω διεθνούς συνθήκης, μέσω της αναδρομικής ισχύος νόμου είναι δυνατόν να επέρχεται απόσβεση ή κατάργηση δικαιωμάτων που έχουν απονεμηθεί με προγενέστερο νόμο, μόνο εφόσον, η κατάργηση ή απόσβεση επιβάλλεται για λόγους γενικότερου κοινωνικού ή δημόσιου συμφέροντος ή ωφέλειας, η συνδρομή των οποίων υπόκειται στον έλεγχο των δικαστηρίων, αφού διαφορετικά η έναντι του κοινού νομοθέτη προστασία των περιουσιακών αυτών δικαιωμάτων θα έμενε χωρίς πρακτικό αποτέλεσμα (βλ. για τα προαναφερόμενα και ολΑΠ 6/2007, ΕΕμπΔ (2007), 715, Δ (2008), 29, ολΑΠ 40/1998, ΝοΒ (1999), 752, Αρμ (1999), 46, Δ (1999), 230, ΕΕμπΔ (1999), 28).
VI. Με το άρθρο τέταρτο στοιχείο γ΄ Ν. 4092/2012, που τροποποίησε το άρθρο 19 παρ. 2 Π.Δ. 237/1986, ορίζεται μεταξύ άλλων και ότι «η ρύθμιση της παρούσας παραγράφου καταλαμβάνει τις ήδη γεγεννημένες αξιώσεις κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου, χωρίς πάντως να θίγει αξιώσεις που έχουν επιδικαστεί με οριστική απόφαση». Επομένως, οι καταργούμενες με την ως άνω διάταξη ενοχικές αξιώσεις των ζημιωθέντων από τροχαίο ατύχημα κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου εμπίπτουν στην έννοια του όρου «περιουσία» του άρθρου 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, καθώς και στην έννοια του όρου «ιδιοκτησία» του άρθρου 17 του Συντάγματος. Εξάλλου, υπάρχει νόμιμη προσδοκία με βάση το μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν. 4092/2012 νομοθετικό καθεστώς ότι οι ως άνω αξιώσεις των παθόντων από τροχαία ατυχήματα κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου μπορούσαν να ικανοποιηθούν δικαστικά. Συνεπώς, η αναδρομική κατάργηση των πιο πάνω ενοχικών αξιώσεων είναι αντίθετη στα άρθρα 4 και 17 του Συντάγματος και 1 του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ. Μάλιστα, η προαναφερόμενη νομοθετική μεταβολή δεν φαίνεται να επιβάλλεται από λόγους δημόσιας ωφέλειας. Συγκεκριμένα, κατά την Αιτιολογική Έκθεση του Ν. 4092/2012, με τις πιο πάνω διατάξεις του Ν. 4092/2012 γίνεται προσπάθεια να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του Επικουρικού Κεφαλαίου, επιχειρώντας να σταθμιστούν οι υποχρεώσεις του χωρίς να διακινδυνεύει η οικονομική του θέση, λόγω ακριβώς του ιδιαίτερου επικουρικού του σκοπού. Πλην, όμως, αν ως δημόσια ωφέλεια νοείται η θέση του Επικουρικού Κεφαλαίου και η αποζημίωση παθόντων από τροχαία ατυχήματα, στις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι οι πιο πάνω διατάξεις του Ν. 4092/2012 αναιρούν την ίδια τη λειτουργία του Επικουρικού Κεφαλαίου, το οποίο πλέον δεν θα καταβάλει παρά μόνο ελάχιστο μέρος των αποζημιώσεων που οι παθόντες τροχαίων ατυχημάτων δικαιούνται, με αποτέλεσμα να καταργούνται δικαιώματα αυτών που κατ’ επίφαση ο Ν. 4092/2012 ήθελε να προστατέψει. Εξάλλου, οι προαναφερόμενες διατάξεις του Ν. 4092/2012 προσβάλλουν και την συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της αναλογικότητας, καθώς προβλέπονται μέτρα που δεν είναι αναγκαία ούτε πρόσφορα για την προστασία του Επικουρικού Κεφαλαίου και την αποζημίωση των παθόντων από τροχαία ατυχήματα, αφού το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα θα μπορούσε να επιτευχθεί με την προληπτική επιτήρηση και τον έλεγχο των ασφαλιστικών εταιριών, αλλά και την μέριμνα για την ελαχιστοποίηση των οχημάτων που κυκλοφορούν ανασφάλιστα. Επίσης, οι πιο πάνω διατάξεις του Ν. 4092/2012 θίγουν τον πυρήνα του σχετικού δικαιώματος των παθόντων να αξιώνουν την ικανοποίηση των ήδη γεννημένων απαιτήσεών τους από το Επικουρικό Κεφάλαιο.
VII. Με το άρθρο 19 παρ. 2 Π.Δ. 237/1986 ορίζεται ότι «οι τόκοι που στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου υποχρεούται να καταβάλει το Επικουρικό Κεφάλαιο υπολογίζονται σε κάθε περίπτωση με επιτόκιο έξι τοις εκατό (6%) ετησίως». Η διάταξη αυτή αναγνωρίζει υπέρ του Επικουρικού Κεφαλαίου ευνοϊκή μεταχείριση ως προς το θέμα της επιδίκασης τόκων, χωρίς να δικαιολογείται τούτο από λόγους δημοσίου συμφέροντος, δοθέντος ότι το απλό ταμειακό συμφέρον του Επικουρικού Κεφαλαίου δεν ταυτίζεται με το δημόσιο ή το γενικό συμφέρον και δεν μπορεί να δικαιολογήσει την παραβίαση του δικαιώματος των παθόντων από τροχαία ατυχήματα να απαιτήσουν και να λάβουν τόκους για τις αξιώσεις τους σε ποσοστό ίδιο με εκείνο που καταβάλλουν οι ιδιώτες. Εξάλλου, δεν συνιστά τέτοιο λόγο δημοσίου συμφέροντος το γεγονός ότι το Επικουρικό Κεφάλαιο, που είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, τελεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Κράτους. Επομένως, η προαναφερόμενη διάταξη του άρθρου 19 παρ. 2 Π.Δ. 237/1986 έρχεται σε αντίθεση α) µε τα άρθρα 4 παρ. 1, και 20 παρ. 1 του Συντάγματος, αφού µε αυτή αναγνωρίζεται υπέρ του Επικουρικού Κεφαλαίου ευνοϊκή μεταχείριση, β) με το άρθρο 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ, αφού δεν προκύπτει ότι υφίσταται λόγος δημοσίου συμφέροντος, που να καθιστά ανεκτή τη διαφοροποίηση αυτή, γ) µε την διάταξη του άρθρου 1 του Πρώτου Πρόσθετου πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, ενόψει του ότι γίνεται προσβολή της περιουσίας του κάθε παθόντος-δανειστή του Επικουρικού Κεφαλαίου, χωρίς να γίνεται επίκληση σοβαρού λόγου δημοσίου συμφέροντος και δ) µε την ήδη και συνταγματικώς κατοχυρωμένη (άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγματος) αρχή της αναλογικότητας (βλ. για τα προαναφερόμενα ολΑΠ 4/2012, ΕφΑΔ (2012), 578, ΧρΙΔ (2012), 440).
Στην προκειμένη περίπτωση ο ενάγων της πρώτης αγωγής ισχυρίζεται ότι στις ……………. και περί ώρα ……………., στο ………… Αττικής, ο πρώτος των εναγομένων οδηγώντας στην οδό ………… με κατεύθυνση από τις οδούς ………………… προς την οδό …………… το με αριθμό κυκλοφορίας …………. ΙΧΕ αυτοκίνητο, το οποίο ανήκε στην αποκλειστική κυριότητα και κατοχή της δεύτερης εναγομένης και το οποίο κατά το χρόνο του επιδίκου τροχαίου ατυχήματος δεν ήταν ασφαλισμένο για την έναντι τρίτων αστική ευθύνη, παραβίασε την πινακίδα υποχρεωτικής διακοπής πορείας (STOP) που υπήρχε στο δικό του ρεύμα πορείας και εισήλθε αιφνιδιαστικά στη διασταύρωση των ανωτέρω οδών με την οδό …………….., όπου μέχρι τότε εκινείτο νόμιμα ο ενάγων οδηγώντας το με αριθμό κυκλοφορίας ………………… ΙΧΕ αυτοκίνητο, που ανήκε στην κυριότητα και κατοχή του ιδίου, με αποτέλεσμα τη σύγκρουση των δύο οχημάτων. Ότι το εν λόγω τροχαίο ατύχημα, που οφείλεται στην αποκλειστική υπαιτιότητα του πρώτου εναγομένου, είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του ενάγοντος και την πρόκληση υλικών ζημιών στο αυτοκίνητό του. Με βάση το ιστορικό αυτό ο ενάγων ζητεί να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι εις ολόκληρο ο καθένας τους να του καταβάλουν το συνολικό ποσό των 23.155,00 ΕΥΡΩ, για την αποκατάσταση της θετικής του ζημίας, καθώς και ως χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που υπέστη από το επίδικο τροχαίο, όπως ειδικότερα κάθε μερικότερο κονδύλιο εξειδικεύεται στην υπό κρίση αγωγή και μάλιστα με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής μέχρι την ολοσχερή εξόφληση. Περαιτέρω, ζητεί να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και τέλος να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στην πληρωμή των δικαστικών του εξόδων. Με το περιεχόμενο αυτό και αιτήματα η υπό κρίση αγωγή, για το αντικείμενο της οποίας έχει καταβληθεί το απαιτούμενο τέλος δικαστικού ενσήμου με τις νόμιμες επιβαρύνσεις (βλ. τα με αριθμό 267987, 178955 και 373196 γραμμάτια αγωγοσήμου με τα επ’ αυτών επικολληθέντα ένσημα του Ταμείου Νομικών), αρμοδίως καθ’ ύλη και κατά τόπο εισάγεται στο Δικαστήριο αυτό (άρθρα 7, 9, 14 παρ. 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 16 αριθ. 12 και 35 ΚΠολΔ) για να δικαστεί κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 666, 667 και 670 έως 676 ΚΠολΔ (άρθρο 681Α ΚΠολΔ), είναι δε επαρκώς ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 297, 298, 299, 330, 340, 345, 346, 481, 482, 914, 926, 932 ΑΚ, 2, 4, 9, 10 Ν. ΓπΝ/1911, ο οποίος διατηρήθηκε σε ισχύ και μετά την έναρξη ισχύος του ΑΚ με τα άρθρα 47 και 114 ΕισΝΑΚ, 1, 2, 16 επ., 19 παρ. 1 περ. β΄ Ν. 489/1976 «περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης», 173 επ., 907 και 908 παρ. 1 περ. δ΄ ΚΠολΔ. Σημειώνεται στο σημείο αυτό ότι η ένδικη αγωγή είναι νόμιμη ως προς το τρίτο των εναγομένων καθ’ όλο το αιτητικό της, καθώς οι περιορισμοί στο ύψος της αποζημίωσης του ενάγοντος που εισήχθησαν με τον Ν. 4092/2012, ακόμα και εάν θεωρηθεί ότι εφαρμόζονται επί υποθέσεων για τις οποίες δεν εκδόθηκε οριστική απόφαση, αλλά συζητήθηκαν πριν την ψήφιση του Ν. 4092/2012, είναι με βάση τα όσα αναφέρονται στην πιο πάνω μείζονα σκέψη ανεφάρμοστοι, πολύ περισσότερο που στην ένδικη περίπτωση οι αξιώσεις του ενάγοντος είχαν γεννηθεί πριν την ψήφιση του Ν. 4092/2012 και επομένως τίθεται εν προκειμένω και ζήτημα αντισυνταγματικότητας της αναδρομικής ισχύος των διατάξεων αυτών του Ν. 4092/2012. Επίσης, το αίτημα του ενάγοντος για επιδίκαση τόκων υπερημερίας με βάση το άρθρο 346 ΑΚ είναι νόμιμο, λόγω της πρόδηλης αντισυνταγματικότητας του άρθρου 19 παρ. 2 Π.Δ. 237/1986, που περιορίζει την υποχρέωση του Επικουρικού Κεφαλαίου για καταβολή τόκων σε ποσοστό 6% ετησίως, σύμφωνα με τα λεπτομερώς αναγραφόμενα στην πιο πάνω μείζονα σκέψη. Πρέπει, επομένως, η υπό κρίση αγωγή να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

…………………………

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, δίχως την παρουσία των διαδίκων, στην Αθήνα, στις 29.11.2012
                           Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  


Share/Bookmark

Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2012

Δικηγόροι στα πρόθυρα Yπερκόπωσης... - LawNet: Το ελληνικό Νομικό Δίκτυο

Δικηγόροι στα πρόθυρα Yπερκόπωσης... - LawNet: Το ελληνικό Νομικό Δίκτυο
Share/Bookmark

Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2012

"Φωτιά" η λίστα Λιχτενστάιν με (4.527) ονόματα καταθετών.

Φωτιά η λίστα Λιχτενστάιν
Share/Bookmark

Σάββατο, 24 Νοεμβρίου 2012

Ακύρωση διαταγής πληρωμής-Σκοπός βλάβης της ανακόπτουσας από την τράπεζα (νομολογία).

LegalNews24: Ακύρωση διαταγής πληρωμής-Σκοπός βλάβης της ανακόπ...: Μον.Πρωτ.Αθηνών αρ.779/2012: Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 22 του ν. 5960/1933 (που είναι ταυτόσημη με αυτή του άρθρου 17 του ν. 5325/...
Share/Bookmark

Τί περιμένει ο πελάτης από έναν δικηγόρο - Προσωπικές εμπειρίες.

LegalNews24: Τί περιμένει ο πελάτης από έναν δικηγόρο - Προσωπι...: Την εμπειρία του στη συνεργασία του με δικηγόρους μοιράζεται στον ιστοχώρο του novolawyer.posterous.com ο blogger Lloyd Pearson: " Πρόσφ...
Share/Bookmark

Διοικητική δικαιοσύνη: μια πονεμένη ιστορία.

LegalNews24: Διοικητική δικαιοσύνη: μια πονεμένη ιστορία: Εντυπωσιακά στοιχεία για την βραδύτητα απονομής της διοικητικής δικαιοσύνης στην Ελλάδα ανέφερε η γενική επίτροπος Επικρατείας των Τακτικώ...
Share/Bookmark

Μέτρα κατά της απεργίας των δικαστών παίρνει ο εισαγγελέας του ΑΠ.

LegalNews24: Μέτρα κατά της απεργίας των δικαστών παίρνει ο εισ...: Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ιωάννης Τέντες, και ο προϊστάμενος της επιθεώρησης των δικαστών και δικαστηρίων, αντιπρόεδρος του Αρείο...
Share/Bookmark

Παράνομη η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων από τις τράπεζες στις εισπρακτικές εταιρίες χωρίς ενημέρωση του οφειλέτη - Απόφαση Ειρηνοδικείου.

LegalNews24: Παράνομη η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων από τις ...: Πολύ ενδιαφέρουσα και χρήσιμη η απόφαση αρ.842/2012 του Ειρηνοδικείου Αθηνών που επιδίκασε σε ιδιώτη πελάτη τράπεζας χρηματική ικανοποί...
Share/Bookmark

Η ΠΑΓΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΣΚΟΤΩΣΕ ΤΟΝ ΜΑΧΟΜΕΝΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ.


thegreeklawyer: Η ΠΑΓΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΣΚΟΤΩΣΕ ΤΟΝ ΜΑΧΟΜΕΝΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ: Είναι απίστευτο το τι μπορεί να βιώσει καθημερινά ένας δικηγόρος ο οποίος προσπαθεί από το πρωί μέχρι το βράδυ να βρει τρόπους για να ε...

Share/Bookmark

ΚΟΒΟΝΤΑΙ ΜΙΣΘΟΙ ΣΤΟΥΣ ΑΠΕΡΓΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΕΣ!!!


thegreeklawyer: ΚΟΒΟΝΤΑΙ ΜΙΣΘΟΙ ΣΤΟΥΣ ΑΠΕΡΓΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΕΣ;;: Με περικοπές στις αποδοχές όσων δικαστών απέχουν από τα καθήκοντά τους ή αλλιώς κατέρχονται σε στάσεις εργασίας, επιχειρούν να αντιμετωπί...

Share/Bookmark

Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΑ ΠΟΙΝΙΚΑ.pdf


Share/Bookmark

Αύξηση-σοκ στις αυτοκτονίες τα τρία τελευταία χρόνια – Αναλυτικά στοιχεία για την Κοζάνη, τα Γρεβενά, την Φλώρινα και την Καστοριά.

Αύξηση-σοκ στις αυτοκτονίες τα τρία τελευταία χρόνια – Αναλυτικά στοιχεία για την Κοζάνη, τα Γρεβενά, την Φλώρινα και την Καστοριά: Δραματικές διαστάσεις έχει προσλάβει το φαινόμενο των αυτοκτονιών στην Ελλάδα της κρίσης, όπως δείχνουν τα επικαιροποιημένα στοιχεία για τις περιπτώσεις ...
Share/Bookmark

Γιαβόλ! (Του Δημήτρη Ψευτογκά)

Γιαβόλ! (Του Δημήτρη Ψευτογκά): Ναι!  Η Ευρώπη, έπαιξε τα ρέστα της στον Σαμαρά και την κυβέρνησή του.
Πρώτα- πρώτα τον έκανε Πρωθυπουργό, από το πουθενά! Πώς;
Στην αρχή ...
Share/Bookmark

Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2012

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ !!! ΑΛΛΑΞΑΝ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 92 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΜΕ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του ν.4046/2012 και του ν. 4093/2012. (ΦΕΚ Α' 229/19-11-2012) ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΧΑΝ ΜΟΛΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙ ΜΕ ΤΟ Ν 4093/2012 ΕΝΩ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Ο ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ !!!

dikigorosdramas: ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ !!! ΑΛΛΑΞΑΝ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 92 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΕΡΙ ...: Αλλαγές σε αποζημιώσεις και αμοιβές εμμίσθων Δικηγόρων - Αντίδραση Προέδρου ΔΣΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ    Αθήνα, 21-11-2012...
Share/Bookmark

Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012

Νόμιμη η απεργία στο μετρό Θεσσαλονίκης - Εκμετάλλευση των εργαζομένων οι μισθοί των 500 ευρώ, ΜονΠρΘεσσαλονίκης.

Νόμιμη η απεργία στο μετρό Θεσσαλονίκης - Εκμετάλλευση των εργαζομένων οι μισθοί των 500 ευρώ, ΜονΠρΘεσσαλονίκης - LawNet: Το ελληνικό Νομικό Δίκτυο
Share/Bookmark

Ενωση Δικαστών και Εισαγγελέων: Συνέχιση κινητοποιήσεων έως 8 Δεκεμβρίου.

Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων: Συνέχιση κινητοποιήσεων έως 8 Δεκεμβρίου - LawNet: Το ελληνικό Νομικό Δίκτυο
Share/Bookmark

Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012

Αναλυτικά όλες οι αλλαγές στα εργασιακά, αποζημιώσεις, επιδόματα.

Αναλυτικά όλες οι αλλαγές στα εργασιακά, αποζημιώσεις, επιδόματα
Share/Bookmark

Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2012

Ζητούν πίσω τους Μισθούς και Συντάξεις των Δικαστών!!! Δραματικές καταστάσεις θα βιώσουν οι Ελληνες Δικαστές.


ΔΙΚΑΣΤΗΣ: ΕΤΣΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ Μ...: φεκ Β 3017/14 Νοεμβρίου 2012 Αριθμ. οικ.2/83408/0022 (1) Επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών και συντάξεων που προ...
Share/Bookmark

Ειρηνοδικείο Αθηνών: Δικαίωση πολίτη για εφαρμογή παράνομων πρακτικών από εισπρακτική εταιρεία.

Ειρηνοδικείο Αθηνών: Δικαίωση πολίτη για εφαρμογή παράνομων πρακτικών από εισπρακτική εταιρεία - LawNet: Το ελληνικό Νομικό Δίκτυο
Share/Bookmark

Κυριακή, 18 Νοεμβρίου 2012

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (αναδρομικά)...

ΔΙΚΑΣΤΗΣ: ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (αναδρομικά)...:   ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ   ΜΕ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥ   ΝΟΜΟΣ 4092/2012 (ΦΕΚ Α΄ 220/08.11.2012)
Share/Bookmark

Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2012

Κατά πλειοψηφία,απόφαση της Ολομέλειας για κυλιόμενες αποχές των Δικηγόρων την Τετάρτη και Πέμπτη 21 & 22 Νοεμβρίου, Δευτέρα και Τρίτη 26 & 27 Νοεμβρίου και Πέμπτη και Παρασκευή 6 & 7 Δεκεμβρίου. Ολομέλεια εκ νέου 7, 8, 9 για συζήτηση και του υπό ψήφιση του νέου Κώδικα περί Δικηγόρων.


Απόφαση Ολομέλειας, κατά πλειοψηφία, για κυλιόμενες αποχές των δικηγόρων την Τετάρτη και Πέμπτη 21 & 22 Νοεμβρίου, Δευτέρα και Τρίτη 26 & 27 Νοεμβρίου και Πέμπτη και Παρασκευή 6 & 7 Δεκεμβρίου. Ολομέλεια εκ νέου 7, 8, 9 για συζήτηση και του υπό ψήφιση του νέου Κώδικα περί Δικηγόρων.

Share/Bookmark

Don’t cry for me Roupakiotis (Μη κλαίς για μένα κ. Ρουπακιώτη). (Γράφει για τα χάλια των νομικών ο Σωτήριος Καλαμίτσης).


[Καλώς ήλθαν τα παρανομικά επαγγέλματα ή καλώς επανήλθαν οι δικολάβοι]

Ο κ. Ρουπακιώτης μας ενημέρωσε για τις απάνθρωπες  συνθήκες που επικρατούν στα κρατητήρια και στις φυλακές, όπου λαθρομετανάστες στοιβάζονται σαν ζώα. Αυτά είχε να μας πει ο υπουργός Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Πρέπει να φροντίσει να φορολογηθούμε οι Έλληνες ακόμη περισσότερο, ώστε να κατασκευάσουμε ευπρεπή καταλύματα για τους αλλοδαπούς, για να μη μας ψέγει το σχετικό Παρατηρητήριο. Περίεργο πράγμα
με όλους τους αριστεροθολοκουλτουριάρηδες. Θυμήθηκαν τα ανθρώπινα δικαιώματα μόλις πλημμύρισε η χώρα από λαθρομετανάστες. Οι Έλληνες δεν ήταν και δεν είναι άνθρωποι κ. Ρουπακιώτη;
Για τους Έλληνες κύριε Υπουργέ τί έχεις κάνει τόσα χρόνια;  Αυτοί  καλοπερνάνε στα κρατητήρια; Ύψωσες ποτέ το ανάστημά σου πριν εισβάλουν οι αλλοδαποί, οι οποίοι και προκάλεσαν το αδιαχώρητο στις ελληνικές φυλακές και στα κρατητήρια;
Και πότε τα είπες αυτά; Όταν προσπάθησες σαν μαθητής του Δημοτικού να δικαιολογηθείς κλαυθμηρίζων για την υπογραφή που έβαλες στο τριτοκοσμικό τερατοσχέδιο κατόπιν πιέσεων. Τόσο πολύ άντεξες στις κακουχίες της σύγχρονης Κατοχής. Και επιμένεις και από πάνω ότι θα είσαι υπουργός με τα όλα σου και δεν θα παριστάνεις τον υπουργό. Δηλαδή όταν ομολογείς δημοσίως ότι έβαλες εκών άκων την υπογραφή σου σε ένα τερατούργημα που είχαν ετοιμάσει άλλοι και το οποίο είμαι βέβαιος ότι δεν διάβασες, τί έκανες; Δεν παρίστανες τον υπουργό;
Και μια που ο λόγος για τις τελευταίες δηλώσεις σου, σε άκουσα να καταφέρεσαι κατά των τραπεζών και ασφαλιστικών εταιρειών που απαίτησαν και επέβαλαν την κατάργηση των κατωτάτων ορίων των αμοιβών των δικηγόρων. Αντιλαμβάνομαι πολύ καλά τί ήθελες  να πεις κ. μη παριστάνων τον Υπουργό.  Θέλεις να πεις ότι ο χρηματοπιστωτικός τομέας επέβαλε τη συμπίεση του κόστους, αλλά δεν τα είπες όλα τα λόγια. Δεν είπες ότι καταργώντας το κατώτατο όριο πάγιας αντιμισθίας θα προσλαμβάνουν οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές εταιρείες δικηγόρους με μισθό € 400 τον μήνα εξοικονομώντας πολλαπλάσια, αλλά και μη καταβάλλοντας ΦΠΑ, αφού η πάγια αντιμισθία του δικηγόρου δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ παρά την περί του αντιθέτου κρίση του ΣτΕ.  Γιατί δεν ψέλλισες τουλάχιστον κ. Υπουργέ ότι με τη ρύθμιση αυτή θα χάσει το Δημόσιο εκατομμύρια εσόδων από ΦΠΑ, μήπως και το ξανασκεφτούν οι «τρεις αρχηγοί της κυβέρνησης»;
Κι’ επειδή ο χρηματοπιστωτικός τομέας δεν έχει ανάγκη παρά δικηγόρων για διαταγές πληρωμής και ήσσονος σημασίας υποθέσεις, δεν σκέφτηκες ότι ήδη δρομολογείται ο θεσμός των παρανομικών επαγγελμάτων, όπως συμβαίνει στον ιατρικό τομέα; Γιατί θα πρέπει να είναι νομικώς καταρτισμένος με πτυχίο ΑΕΙ ο ασχολούμενος με απλές υποθεσούλες δικηγόρος; Θα έλθει, λοιπόν, κάποια μέρα που θα θεσμοθετηθεί εκ νέου του επάγγελμα του δικολάβου. Διετές ΤΕΙ, ίσως και ΙΕΚ, και νάσου οι αγορές θα εφοδιασθούν με «νομικούς» που θα τους εξυπηρετούν.
          Δεν θα σου πω κύριε υπουργέ ότι δεν έμαθες πού πρέπει να βάζεις την υπογραφή σου. Είναι περιττό. Θα σου πω ότι και συ δεν ήρθης στο ύψος των περιστάσεων. Συνεθλίβης από την απαίτηση αυτού που σε διόρισε, του κ. Φώτη Κουρέλη.
          Μας θύμισες κιόλας ότι έχεις διατελέσει και Πρόεδρος του μεγαλύτερου επιστημονικού Συλλόγου της χώρας, του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Σε ερωτώ λοιπόν:
-         επί θητείας σου έκανες εκκαθάριση του μητρώου των μελών του Συλλόγου από τις χιλιάδες αυτών που παριστάνουν τον δικηγόρο, αλλά δεν είναι και απλώς πληρώνουν τις ασφαλιστικές εισφορές για να πάρουν σύνταξη δικηγόρου;
-         διεχώρισες τους δικηγόρους επί παγία αντιμισθία από τους μαχόμενους δικηγόρους; Δεν είναι δυνατόν οι επί παγία αντιμισθία να αποφασίζουν για αποχές των μαχομένων δικηγόρων, όταν οι επί παγία αντιμισθία δεν χάνουν ούτε ευρώ από την αντιμισθία τους στη διάρκεια της αποχής.
-         πόσα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών είναι δικηγόροι επί παγία αντιμισθία και πόσα όχι;
-         εδίωξες οποιονδήποτε δικηγόρο που βεβαίωσε ψευδώς  ότι κάποιος συνάδελφός του άσκησε το επάγγελμα κατά το προηγούμενο έτος, ώστε να μπορέσει να επανεγγραφεί στα μητρώα, όπως απαιτεί ο Κώδικας Δικηγόρων;
-         ξεκαθάρισες το μητρώο από πολλούς δικηγόρους που ασκούν το επάγγελμα ενώ είναι ιδιωτικοί ή δημόσιοι υπάλληλοι  κατά παράβαση του Κώδικος Δικηγόρων;
-         απαίτησες   να μην εξαιρούνται από την απαγόρευση άσκησης οποιουδήποτε άλλου επαγγέλματος οι δικηγόροι-δημοσιογράφοι και οι δικηγόροι-υπάλληλοι της Βουλής;

Για ποιους δικηγόρους έχυσες κροκοδείλια δάκρυα κ. Υπουργέ;

Σωτήριος Καλαμίτσης


Share/Bookmark

«Θέλω να είμαι υπουργός και να μην τον παριστάνω». "Τα μέτρα δεν τα έγραψα εγώ,αλλά μου επιβλήθηκαν".

«Θέλω να είμαι υπουργός και να μην τον παριστάνω»
Share/Bookmark

Με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου οι αλλαγές στο Επικουρικό Κεφάλαιο.

Με ΠΝΠ οι αλλαγές στο Επικουρικό Κεφάλαιο - LawNet: Το ελληνικό Νομικό Δίκτυο
Share/Bookmark

Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012

Το Πρωτοδικείο Ξάνθης ακυρώνει το δεύτερο Μνημόνιο : Αντισυνταγματικές οι μειώσεις μισθών.

Το Πρωτοδικείο Ξάνθης ακυρώνει το δεύτερο Μνημόνιο : Αντισυνταγματικές οι μειώσεις μισθών | Left.gr
Share/Bookmark

Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2012

Ο Δικηγόρος Ανδριόπουλος Ιωάννης πέτυχε την απόφαση του ΣτΕ για την κατάργηση του νόμου περι Ιθαγένειας!!!

Βετεράνος : Ο Δικηγόρος Ανδριόπουλος Ιωάννης πέτυχε την απόφασ...: Δημοσιεύτηκε σήμερα από τα ΜΜΕ το αποτέλεσμα της Διάσκεψης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) αναφορικά με την αίτ...
Share/Bookmark

Τέλος Απογράφου.

Η καταβολή του ποσού του τέλους απογράφου και της προσαύξησης 20% υπέρ ΟΓΑ γίνεται σε οποιαδήποτε ΔΟΥ με σχετική αίτηση στο όνομα και για λογαριασμό του εντολέα – ενάγοντος κλπ. (απαραίτητη η αναγραφή του ΑΦΜ του).
Η καταβολή τέλους απογράφου ονομαστικής αξίας μέχρι 9 € γίνεται και με αγωγόσημο από το γραφείο του Συλλόγου στο υπόγειο του Δικαστικού Μεγάρου.

Ο υπολογισμός αυτού γίνεται ανάλογα με τη φύση της υποθέσεως ως εξής:

Αντικείμενο

- Ενοχικό                 3% επί κεφαλαίου και τόκων

- Μίσθωμα κατοικίας  3% επί κεφαλαίου και τόκων

- Μίσθωμα εμπορικό  2% επί κεφαλαίου και τόκων


- Εμπορικό

- Εργατικό                3% επί κεφαλαίου και τόκων

- Αυτ/τα

- Διατροφή
 

Από τιμολόγια           2% επί των τόκων


- Δικαστική Δαπάνη

- Προσωπική κράτηση

- Έξωση

- Όταν δεν αφορά χρήματα

- Από συναλλαγματικές,                    Χωρίς τέλος

- Καθώς και σε περιπτώσεις έκδοσης

διαταγής πληρωμής από αλληλόχρεους

λογαριασμούς, συμβάσεις κλπ

Share/Bookmark

Δικαστικό ένσημο - Παράβολο Δημοσίου (άρθρο 112 παρ. 5 Ν. 4055/2012).

Σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ 5 του Ν. 4055/2012 "Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής", θα εκδίδονται διπλότυπα είσπραξης από τις αρμόδιες ΔΟΥ στις περιπτώσεις των άρθρων 42, 46, 48 και 322 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και 495 και 53 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Δικαστικό ένσημο (αγωγόσημο):

Α. Απαραίτητα στοιχεία:

   1. Ενάγων - Εναγόμενος (και Α.Φ.Μ. ενάγοντα)

   2. Αρμόδιο δικαστήριο

   3. Αιτούμενο ποσό (μόνο κεφαλαίου)


Β. Υπολογισμός Αγωγόσημου

    Παράδειγμα αιτούμενο ποσό (κεφάλαιο) 20.000 ευρώ

    1. 20.000 * (8/οο)=160 ευρώ (αγωγόσημο)

    2. 160 * 20% = 32 ευρώ (ΤΑΧΔΙΚ)

   Σύνολο 160+32=192

    3. 20.000 * 0,8/οο = 16 ευρώ (ΤΑΝ)

    έως 300 ευρώ (κινητό)

    από 300 ευρώ και πάνω (διπλότυπο ΔΟΥ)


Σε περίπτωση διπλότυπο - ΔΟΥ επιμερισμός:

    Αγωγόσημο (KAE 2375)

    ΤΑΧΔΙΚ (ΚΑΕ 82639)


Παράβολο Δημοσίου:

Α. Απαραίτητα στοιχεία:

    1. Α.Φ.Μ. και ονοματεπώνυμο εντολέα

    2. Μήνυση (και πολιτική αγωγή), Έφεση κ.λ.π.

    3. ποσό....


Β. Υπολογισμός παράβολο - επιμερισμός

   ΚΑΕ 3751 60% (παράβολα υπέρ ΤΑΧΔΙΚ ονομαστικής αξίας ίσης με ποσοστό 60% επί του εκάστοτε οριζόμενου ποσού παραβόλου της παρ. 5 του άρθρου 112 του Ν. 4055/2012).

   ΚΑΕ 3741 40% (παράβολα από κάθε αιτία)


 


Share/Bookmark

Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2012

Ανακοίνωση-Κάλεσμα του Μανώλη Λαμτζίδη (Δικηγόρου,πρώην Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης).Συναδέλφισσες/συνάδελφοι,

Οι στόχοι της «Τρόικας εσωτερικού» σήμερα είναι αφενός να συντριβεί ο δικηγορικός κλάδος, να οδηγηθούμε σε έναν βίαιο αποπληθωρισμό , να χάσουν την ανεξαρτησία και την οικονομική τους αυτοτέλεια οι δικηγορικοί σύλλογοι , και να μετατραπεί η δικαιοσύνη σε έναν εισπρακτικό μηχανισμό, από τον οποίο θα αποκλείονται οικονομικά αδύναμοι πολίτες. Όλα τα μέτρα που λαμβάνονται κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση. 
Αποδεικνύεται συνεχώς στην πράξη ότι δεν μπορούμε να αποκρούσουμε τα μέτρα αυτά αποτελεσματικά αν δεν είμαστε με σαφήνεια τοποθετημένοι απέναντι στα «μνημόνια» , την Τρόικα («εξωτερικού») και τη σημερινή μνημονιακή τρικέφαλη κυβέρνηση («Τρόικα εσωτερικού»). 
Όσοι υποστηρίζουν τα «μνημόνια» ως αναγκαίο κακό , «εξυγιαντικό» για τη χώρα και την οικονομία δε μπορούν να υπερασπιστούν αποτελεσματικά τους δικηγόρους και τη δικαιοσύνη από την ολομέτωπη και συνεχή και συστηματική ολόπλευρη επίθεση που δεχόμαστε. 
Δεν είναι μόνο τα «εγχώρια συμφέροντα» , ούτε η Τρόικα, ούτε ο Υπ.Οικονομικών Γ. Στουρνάρας ο εχθρός των δικηγόρων , αλλά η συγκεκριμένη κυβερνητική πλειοψηφία και ο ενορχηστρωτής της - ο σημερινός πρωθυπουργός Αντ. Σαμαράς - που αφενός «υιοθετεί» με ευκολία τα παράλογα αντιδικηγορικά και αντικοινωνικά αιτήματα των «εγχωρίων συμφερόντων» (Τραπεζών, Ασφαλιστικών Εταιρειών κλπ.), αφετέρου δίνει εξετάσεις «οσφυοκαμψίας» σε όλους αυτούς τους «χαρτογιακάδες» και «λογιστάκους» της Τρόικας, που συμπεριφέρονται σα «λήσταρχοι» και «δυνάμεις κατοχής» στη χώρα μας.

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες

Δεν πρέπει να έχουμε ψευδαισθήσεις! Aν δεν πάψει να κυβερνά αυτόν τον τόπο αυτή η κυβέρνηση θα έρχονται ΣΥΝΕΧΩΣ σε βάρος των δικηγόρων , των εργαζομένων και των άλλων λαϊκών στρωμάτων και άλλα χειρότερα μέτρα! Έχει καταρρεύσει ο μύθος της τρικομματικής κυβέρνησης, που θέλει «να σώσει τη χώρα". 
Είναι μια κυβέρνηση χωρίς ουσιαστική νομιμοποίηση , απόλυτα υποτελής και εξαρτημένη στους δανειστές. έκθετη πολιτικά και ηθικά, με κύριο πρόγραμμα την επιβολή των «μνημονίων» , που τα απορρίπτουν οι 9 στους 10 Έλληνες, Αποκρουστική για την αντιδημοκρατική συμπεριφορά της, έτοιμη να κυβερνήσει με την ανοιχτή καταστολή! 
Κατάθεσε προς ψήφιση - και το πέτυχε με μία ισχνή πλειοψηφία 153 ψήφων- ένα πολυνομοσχέδιο, που περικλείεται σε να μόνο άρθρο - παρότι αφορούσε πληθώρα διαφορετικών και ετερόκλητων ζητημάτων- μέσα στο οποίο ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ τα «δώρα» της για τους δικηγόρους και τη δικαιοσύνη δηλαδή :
1. Καταργήθηκε ΟΡΙΣΤΙΚΑ και ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ η δυνατότητα εξαίρεσης από τον ΕΟΠΥΥ των τομέων υγείας των δικηγόρων με μοναδικό σκοπό την καταλήστευση της περιουσίας των ταμείων και συνέπεια την υποβάθμιση της προστασίας της υγείας των δικηγόρων και των μελών των οικογενειών τους.
2. Εισήγαγε διατάξεις ποινικού χαρακτήρα με τις οποίες : «….H περιοριστική της ελευθερίας ποινή, που δεν υπερβαίνει το ένα έτος μετατρέπεται σε χρηματική ποινή ή πρόστιμο. Η περιοριστική της ελευθερίας ποινή που είναι μεγαλύτερη από ένα έτος και δεν υπερβαίνει τα δύο μετατρέπεται σε χρηματική ποινή, εκτός αν ο δράστης είναι υπότροπος και το δικαστήριο με απόφασή του ειδικά αιτιολογημένη κρίνει ότι απαιτείται η μη μετατροπή της για να αποτραπεί ο δράστης από την τέλεση άλλων αξιόποινων πράξεων. Η περιοριστική της ελευθερίας ποινή που είναι μεγαλύτερη από δύο έτη και δεν υπερβαίνει τα πέντε μετατρέπεται σε χρηματική ποινή, εκτός αν το δικαστήριο με απόφασή του ειδικά αιτιολογημένη κρίνει ότι απαιτείται η μη μετατροπή της για να αποτραπεί ο δράστης από την τέλεση άλλων αξιόποινων πράξεων…… Κάθε ημέρα φυλάκισης υπολογίζεται σε ποσό από πέντε (5) ευρώ έως εκατό (100) ευρώ και κάθε ημέρα κράτησης σε ποσό από πέντε (5) ευρώ έως εκατό (100) ευρώ. Τα ποσά των επιβαλλομένων σε χρήμα ποινών, καθώς και τα ποσά που προκύπτουν από τη μετατροπή των στερητικών της ελευθερίας ποινών, προσαυξάνονται κατά την είσπραξη κατά ποσοστό 110%.»Με τις νέες ρυθμίσεις- , που προωθήθηκαν «εν κρυπτώ» χωρίς την παραμικρή διαβούλευση - «εξασφαλίζεται» η προοπτική της φυλάκισης αποκλειστικά και μόνο για τους οικονομικά ασθενείς. Ποινές μέχρι πέντε έτη, που θα αφορούν πλημμελήματα, δεν οδηγούν πλέον στην φυλακή, αρκεί να μπορείς να εξαγοράσεις την ποινή. Η ποινή φυλάκισης άνω των δύο ετών, μόνο κατ’ εξαίρεση δεν θα μετατρέπεται. Δηλαδή , αν δεν έχεις να πληρώσεις σε περιμένει η φυλακή! Τέλος στην βάση μίας αδίστακτης εισπρακτικής λογικής αυξάνεται το όριο μετατροπής των ποινών στα πέντε έτη. Την ίδια ώρα οι νέες ρυθμίσεις αυξάνουν θεαματικά το κόστος μετατροπής, αφού το ελάχιστο ημερήσιο κόστος μετατροπής αυξάνεται από 3,00 σε 5,00 ευρώ και η προσαύξηση (ακόμη και για τα πταίσματα) εκτινάσσεται σε 110%. Έτσι η εξαγορά κάθε μήνα φυλάκισης για πλημμελήματα θα κυμαίνεται από 315 έως 6.300 ευρώ(!!!). Οι οικονομικά αδύναμοι κινδυνεύουν να βρεθούν στην φυλακή ακόμη και για καταδίκες ολίγων μηνών ή και ημερών, αν δεν μπορούν να μαζέψουν το αυξημένο πλέον ποσό της μετατροπής.
4. Εισήγαγε «φορομπηχτικές» διατάξεις στις πολιτικές δίκες όπως :«….Το δικαστικό ένσημο εκτινάσσεται σε ποσοστό οκτώ τοις χιλίοις (8/οο) επί της αξίας του αντικειμένου της αγωγής ή άλλου δικογράφου που υποβάλλεται σε οιοδήποτε δικαστήριο του Κράτους και υπόκειται σε δικαστικό ένσημο κατά τις οικείες διατάξεις, εφόσον το αιτούμενο ποσό είναι ανωτέρω των διακοσίων (200) Ευρώ. Επί πλέον αυτού, καταβάλλεται ποσοστό 0,8/οο υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Τομέας Ασφάλισης Νομικών), ποσοστό 0,8/οο υπέρ του οικείου Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων και χαρτόσημο ποσοστού 2,4% επί του ως άνω ποσοστού (0,8/οο) του δικαστικού ενσήμου…» 
5. Καταργήθηκε η παράσταση των δικηγόρων στη σύνταξη συμβολαιογραφικών εγγράφων σύστασης εταιριών περιορισμένης ευθύνης και ανωνύμων εταιριών με τις παρακάτω διακρίσεις («…Για τη σύνταξη εγγράφου ενώπιον συμβολαιογράφου, με αντικείμενο την από επαχθή αιτία σύσταση, μετάθεση, αλλοίωση, τροποποίηση ή κατάργηση εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε ακίνητα (εκτός από την εξάλειψη υποθηκών και προσημειώσεων), είναι υποχρεωτική η παράσταση δικηγόρου μόνο για τον αποκτώντα το σχετικό δικαίωμα και εφόσον οι ανωτέρω συμβάσεις έχουν συνολικό αντικείμενο αξίας μεγαλύτερο των ογδόντα χιλιάδων (80.000€) ευρώ, ανεξαρτήτως του τόπου στον οποίο βρίσκεται το ακίνητο. Στην περίπτωση αυτή γίνεται ειδική μνεία στο συμβόλαιο της παραστάσεως του Δικηγόρου και επισυνάπτεται σε αυτό σχέδιο για τη σύμβαση, υπογεγραμμένο από αυτόν, με θεωρημένη την υπογραφή από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο…. Ειδικότερα για τη σύμβαση διανομής ή ανταλλαγής και για συμβάσεις εκ χαριστικής αιτίας δεν απαιτείται παράσταση δικηγόρου για κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη ανεξαρτήτως του χρόνου κατά τον οποίο συντάσσεται το συμβολαιογραφικό έγγραφο….» και από 1.1.2014 «…η παράσταση δικηγόρου γίνεται προαιρετική .»)
6. Παρέδωσε τους εμμίσθους συναδέλφους μας βορά στους εργοδότες μεγάλους εντολείς Τράπεζες και Ασφαλιστικές Εταιρείες («…O δικηγόρος για τις παρεχόμενες με έμμισθη εντολή υπηρεσίες του αμείβεται με πάγια μηνιαία αμοιβή που καθορίζεται με ελεύθερη συμφωνία με τον εντολέα του…».)
7. Κατάργησε το χρονοεπίδομα των εμμίσθων δικηγόρων, που παρέχουν υπηρεσίες στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Μέχρι τέλος Νοεμβρίου θα ακολουθήσουν κι άλλα μέτρα κατά των δικηγόρων και των συλλόγων με την κατάργηση των ποσών αναφοράς στα «γραμμάτια » («παραβόλων») , την άγρια φορολόγηση από το πρώτο ακόμα ευρώ και την επικείμενη κατακόρυφη αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών. Επίκειται και η ψήφιση ενός Κώδικα Δικηγόρων, μέσω του οποίου επιχειρείται η καθιέρωση ενός «αριστοκρατικού» τύπου συνδικαλισμού των ολίγων για να είναι ευκολότερη η χειραγώγησή τους από την κυβέρνηση! 
Με τον τρόπο αυτό στέλνουν τους δικηγόρους και ειδικότερα τους νέους στα σπίτια τους, αποδυναμώνουν τους συλλόγους πλήττουν την δικαιοσύνη.
Με βάση όλα αυτά δεν έχουμε δικαίωμα να διακόψουμε τις αγωνιστικές μας κινητοποιήσεις, αλλά να συνεχίσουμε την αποχή μας ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ μέχρι να καταργηθούν αυτές οι «δικηγοροκτόνες» διατάξεις, να διακοπούν οι διεργασίες για ψήφιση νέων «δικηγοροκτόνων» διατάξεων μέχρι να ηττηθεί η σημερινή εφαρμοζόμενη πολιτική και να φύγει η «Τρόικα εσωτερικού» από την Κυβέρνηση.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ:

ΣΥΝΕΧΙΣΗ των αγωνιστικών κινητοποιήσεων (Αποχές, πορείες, αποκλεισμοί δικαστικών μεγάρων κλπ.) σε ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ εμπλουτίζοντάς τις και με άλλες μορφές αγώνα που θα στερήσουν από τη Κυβέρνηση δημόσια έσοδα . Σε πρώτη φάση μέχρι και 16.11 με νέα Ολομέλεια και Γ.Σ.

ΣΥΓΚΛΗΣΗ έκτακτου ΠΑΝΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ.

ΝΑ ΚΛΗΘΟΥΝ με δημόσια ανακοίνωση οι βουλευτές-δικηγόροι που ψήφισαν αυτά τα μέτρα από τις ηγεσίες των Συλλόγων να δώσουν εξηγήσεις για την αντιδικηγορική στάση τους με σκοπό την ενεργοποίηση της πειθαρχικής διαδικασίας σε βάρος τους, να «αποκοπούν» από τη ζωή των συλλόγων (διαγραφή από το πρωτόκολλο κλπ.) και να κηρυχθούν ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΟΙ !

Υ.Γ. Πριν περάσουν 24 ώρες και οι κ. Σαμαράς και Στουρνάρας διαψεύδονται με τον πιο επίσημο τρόπο. Πέρασαν άρον – άρον το πολυνομοσχέδιο που συμπυκνώνει τρία μνημόνια και έδωσε τη χαριστική βολή σε μια ολόκληρη κοινωνία, και πλέον τα σενάρια πολλαπλασιάζονται σχετικά με το χρόνο εκταμίευσης της δόσης των 31.5 δις, που βέβαια δεν αφορούν στην πραγματική οικονομία: σύμφωνα με έγκυρες δημοσιογραφικές πληροφορίες η εκταμίευση θα γίνει στα τέλη του μήνα ενώ υπάρχουν και πληροφορίες για το... Φεβρουάριο. Είναι ή δεν είναι ΑΠΑΤΗ σε βάρος του Ελληνικού λαού αυτό;

Share/Bookmark

Τα 153 Τσίου της Βουλής.

Τα 153 Τσίου της Βουλής
Share/Bookmark

Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2012

Του έκοψαν την αναπηρική σύνταξη και αυτοκτόνησε.(«Δεν θα ξαναγυρίσω σπίτι γιατί αισθάνομαι άχρηστος. Δεν έχω να σας προσφέρω τίποτα» ήταν τα τελευταία λόγια που είπε στους συγγενείς του).

Κοζάνη:Του έκοψαν την αναπηρική σύνταξη και αυτοκτόνησε-Βρέθηκε κρεμασμένος σε βράχο!
Share/Bookmark

Αλλαγές στις ποινές φυλάκισης μέχρι πέντε χρόνια.

ΔΙΚΑΣΤΗΣ: Αλλαγές στις ποινές φυλάκισης μέχρι πέντε χρόνια: Εξαγοράσιμες είναι οι ποινές φυλάκισης μέχρι τα πέντε χρόνια που επιβάλλονται από τα δικαστήρια σύμφωνα με το νομοσχέδιο «μαμούθ» για τις ρ...
Share/Bookmark

Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2012

Αλλαγές στις ποινές φυλάκισης μέχρι πέντε χρόνια.

Real.gr - Κοινωνία - Αλλαγές στις ποινές φυλάκισης μέχρι πέντε χρόνια
Share/Bookmark

ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ: ΕΞΑΓΟΡΑΣΙΜΕΣ ΟΙ ΠΟΙΝΕΣ ΦΥΛΑΚΙΣΗΣ ΜΕΧΡΙ 5 ΕΤΗ.

thegreeklawyer: ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ: ΕΞΑΓΟΡΑΣΙΜΕΣ ΟΙ ΠΟΙΝΕΣ ΦΥΛΑΚΙΣΗΣ Μ...: Εξαγοράσιμες είναι οι ποινές φυλάκισης μέχρι τα πέντε χρόνια που επιβάλλονται από τα δικαστήρια σύμφωνα με το νομοσχέδιο «μαμούθ» για τις...
Share/Bookmark

ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ.


thegreeklawyer: ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ: Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο πολυνομοσχέδιο οι εκπρόσωποι του δικηγορικού και δικαστικού κλάδου επηρεάζονται σε σημαντικό βαθμό με σα...
Share/Bookmark

Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2012

Η Δικαιοσύνη - Κυριολεκτικά - Απούσα. (Σπυρίδων Α. Αδάμ, Δικηγόρος)

Σπυρίδων Α. Αδάμ: Η Δικαιοσύνη - Κυριολεκτικά - Απούσα
Share/Bookmark

ΤΟ ΓΡΕΚΙ: Tι είπε ο Σαμαράς στον Θεό;

ΤΟ ΓΡΕΚΙ: Tι είπε ο Σαμαράς στον Θεό;: H αποκάλυψη του Σαμαρά ότι διαπραγματεύθηκε απευθείας με τον Θεό μάς ενέβαλε σε μεγάλη ανησυχία, διότι ο προηγούμενος που διαπραγματεύθηκ...
Share/Bookmark

Στην Ελλάδα η δικαιοσύνη εκτός από τυφλή είναι και μουγκή...

to-peiratiko: Στην Ελλάδα η δικαιοσύνη εκτός από τυφλή είναι και...: Έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε το άγαλμα  που αναπαριστά την δικαιοσύνη να είναι με δεμένα τα μάτια για να είναι, υποτίθεται, τυφλά αντικειμεν...
Share/Bookmark

Αποκλειστικό: Ο διάλογος του Αντώνη Σαμαρά με τον Θεό.

POLITICALLY INCORECT: Αποκλειστικό: Ο διάλογος του Αντώνη Σαμαρά με τον ...: Στις 30/10/12 ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Αντώνης Σαμαράς, έχoντας εξαντλήσει όλα του τα διπλωματικά όπλα, χτυπάει την πόρτα της τ...
Share/Bookmark

Αποκλειστικό: Ο διάλογος του Αντώνη Σαμαρά με τον Θεό.

POLITICALLY INCORECT: Αποκλειστικό: Ο διάλογος του Αντώνη Σαμαρά με τον ...: Στις 30/10/12 ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Αντώνης Σαμαράς, έχoντας εξαντλήσει όλα του τα διπλωματικά όπλα, χτυπάει την πόρτα της τ...
Share/Bookmark

Αποκλειστικό: Ο διάλογος του Αντώνη Σαμαρά με τον Θεό.

POLITICALLY INCORECT: Αποκλειστικό: Ο διάλογος του Αντώνη Σαμαρά με τον ...: Στις 30/10/12 ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Αντώνης Σαμαράς, έχoντας εξαντλήσει όλα του τα διπλωματικά όπλα, χτυπάει την πόρτα της τ...
Share/Bookmark

Swaps υπέγραψε ο Σαμαράς, όπως ο Κ. Σημίτης!! Τα απίστευτα του Προϋπολογισμού 2013.

fonaklas: Swaps υπέγραψε ο Σαμαράς, όπως ο Κ. Σημίτης!! Τα α...: Μεγάλη αναταραχή αναμένεται να προκαλέσουν οι αποψινές - αρχικά - τηλεοπτικές αποκαλύψεις του δημοσιογράφου Σπ. Καρατζαφέρη που στηρίζον...
Share/Bookmark

Ανοικτή επιστολή Γερμανού αναγνώστη και η αποστομωτική απάντηση Συνέλληνα.

fonaklas: Ανοικτή επιστολή Γερμανού αναγνώστη και η αποστομω...: Η παρακάτω ανοιχτή επιστολή του  Walτer Wuellenweber , προς τους Έλληνες πολίτες, με τίτλο « Αγαπητοί μας Έλληνες », δημοσιεύεται σε πρόσφα...
Share/Bookmark

Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2012

Σε αναβρασμό η δικαιοσύνη. Μέχρι 18/11 συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις οι Εισαγγελείς.

Σε αναβρασμό η δικαιοσύνη. Μέχρι 18/11 συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις οι Εισαγγελείς
Share/Bookmark

Ο δικαστής που άλλαξε τον ρου της δικαιοσύνης στη Βραζιλία.

Ο δικαστής που άλλαξε τον ρου της δικαιοσύνης στη Βραζιλία
Share/Bookmark

Ο νέος «τιμοκατάλογος» τής Δικαιοσύνης ή Δικαιοσύνη μόνο για τους πλουσίους (Ν. 4055/2012).
Από τη λαίλαπα τών «μνημονιακών» νόμων, οι οποίοι, καθ’υπόδειξη τών δανειστών μας, ψηφίζονται από το 2010 στη Βουλή, καταργώντας εργατικά και άλλα δικαιώματα τής μεγάλης πλειοψηφίας τών πολιτών και επιβάλλοντας φόρους, έμμεσους και άμεσους, δεν «ξέφυγε» και ο χώρος τής Δικαιοσύνης. Συγκεκριμένα, κυρίως με το Ν. 4055/2012, ο οποίος, στο μεγαλύτερο μέρος του, εφαρμόζεται από την 2-4-2012, εμποδίζεται η πρόσβαση τού πολίτη στη Δικαιοσύνη, διά τής περαιτέρω, και μάλιστα μεγάλης, αυξήσεως τού κόστους αυτής τής προσβάσεως. Παράλληλα, ενώ σ’αυτόν το νόμο προβλέπεται η επιτάχυνση τών διαδικασιών απονομής τής Δικαιοσύνης, ωστόσο, δεν εξασφαλίζεται, το μεν η ποιότητα τής αποδιδόμενης Δικαιοσύνης, το δε αυτή καθ’αυτή η ταχύτητα στην απονομή της, διότι δεν επιλύονται σοβαρά προβλήματα, τόσο ως προς το ανθρώπινο δυναμικό (ποσότητα και ποιότητα), όσο και ως προς την υλικοτεχνική υποδομή.
Εν ολίγοις, πρόκειται για ένα πρόχειρο, από κάθε άποψη, νομοθέτημα, το οποίο καθιστά τη  Δικαιοσύνη ένα αγαθό πολυτελείας, στο οποίο θα έχουν πρόσβαση μόνο οι πλούσιοι συμπολίτες μας, χωρίς μάλιστα να είναι εξασφαλισμένη η ποιότητα αυτού τού αγαθού. Είναι δε προφανές, ότι οι εμπνευστές αυτού τού νόμου είχαν και έχουν ως βασικό στόχο να αυξήσουν τα έσοδα τού κράτους προς αποκλειστικό, όμως, όφελος τών δανειστών τής χώρας (προηγείται η αποπληρωμή τού χρέους). Ενδεικτικό προς τούτο είναι και το γεγονός, ότι στο Υπουργείο Οικονομικών υφίσταται Διεύθυνση «Παρακολούθησης Νομικών Υποθέσεων Ελέγχου και Αναγκαστικής Είσπραξης», καθώς και τμήμα Δ΄ περί «Αξιολόγησης Δικαστικών Αποφάσεων», τα οποία εκδίδουν εγκυκλίους σε σχέση με την ψήφιση και εφαρμογή νόμων, οι οποίοι αφορούν στη Δικαιοσύνη, όπως ο Ν. 4055/2012 (βλ. την ΠΟΛ.: 1129/28-05-2012, αλλά και την παλαιότερη ΠΟΛ.: 1192/2011).
Στο βωμό, λοιπόν, τής εξυπηρετήσεως τών δανειστών τής χώρας, θυσιάζονται συμπολίτες μας, οι οποίοι ήδη δεν έχουν ή δεν θα έχουν στο άμεσο μέλλον την οικονομική δυνατότητα να προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη, πολλώ δε μάλλον, όταν αδικούνται από την εφαρμογή τής πολιτικής  τών «μνημονίων». Αυτή δε η πρόσφατη αύξηση τού κόστους τής Δικαιοσύνης προσετέθη σε προηγηθείσες επιβαρύνσεις αυτού τού κόστους κατά τη διάρκεια εφαρμογής τών «μνημονιακών» πολιτικών από το έτος 2010. Συγκεκριμένα, είχε προηγηθεί η επιβολή ΦΠΑ 23% στην παροχή υπηρεσιών τών δικηγόρων προς τούς πελάτες τους (62 παρ. 2 και 3 τού Ν. 3842/2010), αλλά και η αύξηση τού κόστους παραστάσεως τών δικηγόρων ενώπιον τών δικαστικών και εισαγγελικών αρχών (άρθρο 10 τού Ν. 4043/2012).
Εξίσου εξοργιστικό είναι το γεγονός, ότι οι εμπνευστές τού Ν. 4055/2012 τού έδωσαν τον βαρύγδουπο και εν πολλοίς παραπλανητικό τίτλο «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής». Πλην όμως, βασική αρχή τής δίκαιης δίκης, όπως αυτή προσδιορίζεται στο άρθρο 6 τής Ε.Σ.Δ.Α. και έχει εξειδικευθεί από αποφάσεις τού Ε.Δ.Δ.Α., είναι η εύκολη πρόσβαση τού πολίτη στη Δικαιοσύνη. Πώς, όμως, διευκολύνεται αυτή η πρόσβαση, όταν ο πολίτης, πέραν τής αμοιβής τού δικηγόρου του, στην οποία προστίθεται και ΦΠΑ 23%, καλείται να καταβάλλει υπέρ τού δημοσίου μεγάλα χρηματικά ποσά, τα οποία δύνανται να προσαυξάνονται με αποφάσεις τών συναρμοδίων Υπουργών; Είναι, λοιπόν, προφανές, ότι τα περί δίκαιης δίκης, που αναφέρονται στον τίτλο τού νόμου, συνιστούν εμπαιγμό τού πολίτη. Αυτές δε οι αυξήσεις παραβιάζουν και τη συνταγματική αρχή τής ισότητας (άρθρα 4 παρ. 1-2 και 20 τού Συντάγματος), διότι, για μεν τον πλούσιο συμπολίτη μας η πρόσβαση στη Δικαιοσύνη εξακολουθεί να είναι εφικτή, για δε τον πτωχό συμπολίτη μας η πρόσβαση στη Δικαιοσύνη είναι, τουλάχιστον, δυσχερής, εάν όχι απαγορευτική.
Σε κάθε περίπτωση, είναι αυτονόητο, ότι κάθε περαιτέρω αύξηση τού κόστους προσβάσεως στη Δικαιοσύνη, όχι μόνο θίγει την πλειοψηφία τών συμπολιτών μας, αλλά και «εξοντώνει» τη μεγάλη πλειοψηφία τών συναδέλφων μας. Οι πολίτες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα και αποτελούν πλέον την πλειοψηφία τού λαού, αδυνατούν να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη και, ως εκ τούτου, δεν ζητούν τη συνδρομή δικηγόρου (αυτό είναι ήδη εμφανές κυρίως στις ποινικές υποθέσεις). Η δε αδυναμία προσφυγής στη Δικαιοσύνη θα αυξήσει την πλήρη κατάργηση τού κράτους δικαίου, την κοινωνική αδικία, την κοινωνική αποσύνθεση, καθώς και την αύξηση τών φαινομένων αυτοδικίας.
Σε όλα αυτά τα διαλυτικά φαινόμενα οφείλουμε να αντισταθούμε. Δυστυχώς, οι μεγάλοι δικηγορικοί σύλλογοι τής χώρας, με προεξάρχοντα τον Δ.Σ.Α., αρκούνται σε «χλιαρές» διαμαρτυρίες με την έκδοση κοινότυπων ανακοινώσεων, οι οποίες μάλιστα εκδίδονται, κατά κανόνα, εκ τών υστέρων και με καθυστέρηση. Ουσιαστικώς, έχει παγιωθεί ένα καθεστώς ανοχής, σιωπής και αποφυγής έγκαιρης ενημέρωσης τών συναδέλφων μας και τών συμπολιτών μας για όσα πρόκειται να γίνουν και για όσα γίνονται σε βάρος μας και σε βάρος τών συμπολιτών μας. Ο Δ.Σ.Α και οι δικηγορικοί σύλλογοι Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, όφειλαν να έχουν αντιδράσει εντόνως και μεθοδικώς σε όλους αυτούς τούς αντικοινωνικούς, αντιλαϊκούς και αντιδικηγορικούς νόμους και να έχουν λειτουργήσει κατ’αρχήν αποτρεπτικά και στη συνέχεια ανατρεπτικά. Αντίδραση δεν σημαίνει αναγκαστικά και αποκλειστικά αποχή τών δικηγόρων από τα καθήκοντά τους. Σημαίνει, κατά κύριο λόγο, συνεχή και πλήρηενημέρωση τών δικηγόρων και όλων τών πολιτών για όσα επίκεινται και όσα γίνονται σε βάρος μας και εν αγνοία μας, ώστε να δημιουργηθεί ένα ενιαίο και μεγάλο κοινωνικό μέτωπο σε βάρος τής ακολουθούμενης πολιτικής, το οποίο και θα την ανατρέψει, με κοινωνικούς αγώνες, αλλά και με την ψήφο του στις όποιες εκλογικές διαδικασίες(εθνικές ή τοπικές εκλογές, εκλογές στα συνδικαλιστικά όργανα, κλπ).
Έπρεπε αυτοί οι μεγάλοι Δικηγορικοί Σύλλογοι τής χώρας, με προεξάρχοντα τον Δ.Σ.Α., «να βγουν στην κοινωνία», να κάνουν εκστρατεία ενημερώσεώς της, αλλά και να προσφεύγουν διαρκώς στη Δικαιοσύνη για την ακύρωση αντισυνταγματικών νόμων (τί έπραξαν άραγε για τον περιβόητο αντισυνταγματικό εκλογικό νόμο, ο οποίος προβλέπει bonus 50 βουλευτών στο όποιο πρώτο κόμμα, αλλοιώνοντας τη λαϊκή βούληση ακόμη και στο τοπικό επίπεδο τών εκλογικών περιφερειών με τις περίφημες «καραμπόλες»;). Η πληροφόρηση και η γνώση είναι πολλαπλασιαστική δύναμη. Οι ενημερωμένοι πολίτες είναι σε θέση να αντιδράσουν και μάλιστα συλλογικά και προς την ορθή κατεύθυνση. Αντιθέτως, οι ανενημέρωτοι πολίτες δεν αντιδρούν και είναι επιρρεπείς στην καλλιέργεια φόβου και στην παραπληροφόρηση, αλλά και όταν τυχόν αντιδρούν, αντιδρούν σπασμωδικά, ανοργάνωτα και προς τη λάθος κατεύθυνση. Ποία, λοιπόν, συστηματική και πλήρη ενημέρωση έκαναν ή κάνουν οι μεγάλοι Δικηγορικοί Σύλλογοι τής χώρας και ιδίως ο Δ.Σ.Α.; Άπαντες οι πρόεδροί τους και η συντριπτική πλειοψηφία τών μελών τών Διοικητικών Συμβουλίων τους απουσίασαν και απουσιάζουν από τα μέσα μαζικής ενημερώσεως (π.χ. τηλεοπτικά κανάλια, ραδιοφωνικοί σταθμοί και εφημερίδες). Αυτοί δε οι μεγάλοι Δικηγορικοί Σύλλογοι πρωτοστατούν, άμεσα ή έμμεσα, στη διάσπαση τού ενιαίου αγώνα όλων τών δικηγόρων τής χώρας.
Παραθέτουμε, λοιπόν, στα βασικά σημεία του, το νέο «τιμοκατάλογο» τής Δικαιοσύνης κατά κλάδο δικαίου: 
Α.- ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
1. Ο πολίτης, ο οποίος επιθυμεί να ασκήσει το ένδικο μέσο τής εφέσεως, τής αναιρέσεως και τής αναψηλαφήσεως, υποχρεούται πλέον να καταθέσει παράβολο ποσού 200, 300 και 400 ευρώ, αντιστοίχως (άρθρο 12 παρ. 2 τού Ν. 4055/2012). Πριν το Ν. 4055/2012 δεν απαιτείτο το παραμικρό ποσό.
2. Ο πολίτης, ο οποίος επιθυμεί να ζητήσει την εξαίρεση κάποιου ή κάποιων δικαστών, υποχρεούται πλέον να συνοδεύσει την αίτησή του με παράβολο 100 ευρώ (άρθρο 6 παρ. 3 τού Ν. 4055/2012).Πριν το Ν. 4055/2012 δεν απαιτείτο το παραμικρό ποσό.
3. Με το άρθρο 6 παρ. 9 τού Ν. 4055/2012 περιορίζονται οι περιπτώσεις, τις οποίες καλύπτει το τυχόν χορηγούμενο ευεργέτημα πενίας. Συγκεκριμένα, ενώ πριν το ευεργέτημα πενίας κάλυπτε την αμοιβή τών δικηγόρων και τα δικαιώματα τών πραγματογνωμόνων, με το νέο νόμο δεν καλύπτονται πλέον τα δικαιώματα τών πραγματογνωμόνων και, ενδεχομένως, τών δικηγόρων (υπάρχει ασάφεια ως προς τούς δικηγόρους, καθότι πριν υπήρχε σαφής αναφορά τους στο άρθρο 199 τού ΚΠολΔ).
4. Με το άρθρο 12 παρ. 3 τού Ν. 4055/2012 υποχρεούται ο πληρεξούσιος δικηγόρος τού διαδίκου, ο οποίος  επιθυμεί να επισπεύσει την εκδίκαση τής υποθέσεώς του στον Άρειο Πάγο, να καταθέσει συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο τού εντολέα του. Αυτό συνεπάγεται μία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση τού επισπεύδοντος διαδίκου (έξοδα για συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο).
Β.- ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
1. Ως προς τα απολύτως κατ’έγκληση αδικήματα, για να υποβάλλει ο πολίτης μία έγκληση πρέπει να υποβληθεί στα ακόλουθα έξοδα:
- Παράβολο 100 ευρώ για την κατάθεση τής εγκλήσεως (άρθρο 28 παρ. 1 τού Ν. 4055/2012).
- Παράβολο 50 ευρώ για την παράσταση πολιτικής αγωγής.
- Μεγαρόσημο 3 ευρώ (άρθρο 10 περ. ε΄ τού Ν. 4043/2012).
- Ένσημο Ταμείου Προνοίας 0,60 λεπτά.
- Ένσημο Ταμείου Νομικών 0,01 λεπτά.
- Μεγαρόσημο 3 ευρώ για την υποβολή αίτησης προς λήψη αντιγράφου τής κατατεθείσας εγκλήσεως (άρθρο 10 περ. ε΄ τού Ν. 4043/2012).
- Μεγαρόσημο 2 ευρώ για το αντίγραφο τής κατατεθείσας εγκλήσεως (άρθρο 10 περ. ζ΄ τού Ν. 4043/2012).
- Έξοδα για τις ένορκες βεβαιώσεις τών προταθέντων μαρτύρων, οι οποίες απαιτούνται πλέον με την υποβολή τής εγκλήσεως (άρθρο 28 παρ. 4 τού Ν. 4055/2012).
2. Ο πολίτης – εγκαλών, ο οποίος επιθυμεί να ασκήσει προσφυγή κατά απορριπτικής τής εγκλήσεώς του εισαγγελικής διατάξεως, υποχρεούται πλέον να καταθέτει παράβολο 300 ευρώ (άρθρο 28 παρ. 4 τού Ν. 4055/2012). Πριν το Ν. 4055/2012 δεν απαιτείτο το παραμικρό ποσό.
3. Ο πολίτης – κατηγορούμενος, ο οποίος επιθυμεί να ασκήσει προσφυγή κατά κλητηρίου θεσπίσματος,υποχρεούται πλέον να καταθέτει παράβολο 300 ευρώ (άρθρο 33 παρ. 3 τού Ν. 4055/2012). Πριν το Ν. 4055/2012 δεν απαιτείτο το παραμικρό ποσό.
4. Με το άρθρο 20 παρ. 2 εδ. α΄ τού Ν. 4058/2012 προβλέπεται προσαύξηση 97% στις χρηματικές ποινές και στην μετατροπή τών ποινών. 
Γ.- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ

1. Τροποποίηση τού Ν. 3900/2010: Για να παραπεμφθεί, κατόπιν αιτήματος διαδίκου, ένα ένδικο μέσο ή βοήθημα, από τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, στο ΣτΕ απαιτείται να συνοδεύεται το αίτημα αυτό, επί ποινή απαραδέκτου, από παράβολο 300 ευρώ (άρθρο 40 παρ. 1 τού Ν. 4055/2012). Στις εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον τών τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, οι οποίες δεν παραπέμφθηκαν στο ΣτΕ και ανεστάλησαν, εάν, μετά την έκδοση αποφάσεως από το ΣτΕ για αντίστοιχη διαφορά, οι διάδικοι, οι οποίοι θίγονται από αυτήν την απόφαση, εμμείνουν να εισαχθεί η υπόθεσή τους στο ακροατήριο τού τακτικού διοικητικού δικαστηρίου και το δικαστήριο υιοθετήσει την απόφαση τού ΣτΕ, τότε επιβάλλονται στους ηττηθέντες διαδίκους τα διπλάσια δικαστικά έξοδα(άρθρο 40 παρ. 2 τού Ν. 4055/2012).
 2. Τροποποίηση τού Π.Δ. 18/1989: Με το νέο νόμο (άρθρο 41 τού Ν. 4055/2012) προβλέπεται υποχρέωση τού διαδίκου και τού πληρεξουσίου δικηγόρου του να περιέχουν στο κατατεθέν δικόγραφο και μία συνοπτική έκθεση τών τιθεμένων νομικών ζητημάτων μέχρι διακόσιες λέξεις! Όποιος διάδικος δεν τηρήσει αυτήν την υποχρέωση και ηττηθεί το δικαστήριο έχει τη δυνατότητα να τού επιβάλει αυξημένη δικαστική δαπάνη! Εάν, αντιθέτως, ο διάδικος αυτός νικήσει, τότε το δικαστήριο έχει τη δυνατότητα να μην επιδικάσει δικαστική δαπάνη υπέρ αυτού! Σε κάθε, λοιπόν, περίπτωση, ωφελείται το Δημόσιο και συνακολούθως οι δανειστές τής χώρας, η ικανοποίηση τών οποίων προηγείται.
3. Τροποποίηση τού Π.Δ. 18/1989: Με το νέο νόμο (άρθρο 45 παρ. 1 και 2 τού Ν. 4055/2012) προβλέπεται στις υποθέσεις τής ακυρωτικής διαδικασίας να εισάγεται μία εκκρεμής υπόθεση, όχι απευθείας στο ακροατήριο τού διοικητικού δικαστηρίου, αλλά σε δικαστικό συμβούλιο. Το δικαστικό συμβούλιο έχει τη δυνατότητα να κάνει ομοφώνως δεκτό το ένδικο μέσο ή βοήθημα, με αποτέλεσμα να αποτραπεί η εισαγωγή τής υποθέσεως στο ακροατήριο. Εάν, όμως, ο ηττηθείς διάδικος εμμείνει στην εισαγωγή τής υποθέσεως στο ακροατήριο τού διοικητικού δικαστηρίου και αυτό κάνει επίσης δεκτό το ένδικο μέσο ή βοήθημα, τότε ο διάδικος, που ζήτησε την εισαγωγή τής υποθέσεως στο ακροατήριο, καταδικάζεται να καταβάλει στον νικήσαντα διάδικο το πενταπλάσιοτής δικαστικής δαπάνης! Η νέα αυτή διάταξη λειτουργεί αποτρεπτικά για τον κάθε ηττηθέντα διάδικο να επιμείνει στη δικαίωσή του, αλλά και να δικασθεί η υπόθεσή του δημοσίως σε ακροαματική διαδικασία. Επισημαίνεται, ότι οι δικαστικές δαπάνες στα διοικητικά δικαστήρια είναι εξαιρετικά υψηλές. Ως εκ τούτου, αντιλαμβάνεσθε τί σημαίνει ο πενταπλασιασμός τής δικαστικής δαπάνης ή ακόμη και ο τριπλασιασμός της σε άλλες περιπτώσεις, στις οποίες θα γίνει αναφορά.
4. Τροποποίηση τού Π.Δ. 18/1989: Εάν ο ηττηθείς διάδικος συνέβαλε, κατά την κρίση τού δικαστηρίου, με τη δικονομική συμπεριφορά του στην καθυστέρηση εκδίκασης τής υπόθεσης, τότε το δικαστήριο έχει τη δυνατότητα να τού επιβαλει δικαστική δαπάνη έως τριπλάσια της εκάστοτε οριζομένης (άρθρο 46 τού Ν. 4055/2012).
5. Τροποποίηση τού Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας: Όπως και στην περίπτωση τής τροποποίησης τού Π.Δ. 18/1989, με το νέο νόμο (άρθρο 48 παρ. 1 και 3 τού Ν. 4055/2012) προβλέπεται υποχρέωση τού διαδίκου και τού πληρεξουσίου δικηγόρου του να περιέχουν στο κατατεθέν δικόγραφο και μία συνοπτική έκθεση τών τιθεμένων νομικών ζητημάτων μέχρι διακόσιες λέξεις! Όποιος διάδικος δεν τηρήσει αυτήν την υποχρέωση και ηττηθεί έχει τη δυνατότητα το δικαστήριο να τού επιβάλει τριπλάσια δικαστικά έξοδα, τα οποία μάλιστα υπολογίζονται με βάση την αμοιβή τού πληρεξουσίου δικηγόρου και την παράστασή του στη συζήτηση! Εάν, αντιθέτως, ο διάδικος αυτός νικήσει, τότε το δικαστήριο έχει τη δυνατότητα να μην επιδικάσει δικαστική δαπάνη υπέρ αυτού! Καί σ’αυτήν, λοιπόν, την περίπτωση ωφελείται το Δημόσιο και συνακολούθως οι δανειστές τής χώρας, η ικανοποίηση τών οποίων προηγείται.
6. Τροποποίηση τού Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας: Στις υποθέσεις, οι οποίες εκδικάζονται σε συμβούλιο επιδικάζεται δικαστική δαπάνη για τη σύνταξη του δικογράφου. Εάν, μετά από αίτημα τού διαδίκου, η υπόθεση εισαχθεί στην τακτική διαδικασία και το διατακτικό τής αποφάσεως είναι, κατά τα ουσιώδη σημεία του, το ίδιο με αυτό της απόφασης τού δικαστικού συμβουλίου, τότε ο διάδικος, ο οποίος προκάλεσε τη νέα συζήτησηκαταδικάζεται να καταβάλει στον νικήσαντα διάδικο ποσό ίσο με το πενταπλάσιο τής εκάστοτε οριζομένης δικαστικής δαπάνης (άρθρο 51 παρ. 9 τού Ν. 4055/2012)! Το νέο σύστημα είναι πλέον αποτρεπτικό και άδικα τιμωρητικό.
7. Τροποποίηση τού Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας: Σε φορολογικές και τελωνειακές εν γένει διαφορές ο διάδικος, ο οποίος ασκεί έφεση υποχρεούται να προκαταβάλει μέχρι την ημερομηνία τής αρχικής δικασίμου, με ποινη απαραδέκτου τής εφέσεως, ποσοστό 50% τού οφειλομένου, σύμφωνα με την πρωτόδικη απόφαση, κυρίου φόρου, δασμού ή τέλους (άρθρο 22 τού Ν. 3900/2010)!
Δ.- ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Στο νέο νόμο (άρθρα 53 και 57 παρ. 3 τού Ν. 4055/2012) προβλέπονται οι ακόλουθες απαράδεκτες ρυθμίσεις: Όταν ένας πολίτης κρίνει, ότι η Δικαιοσύνη καθυστέρησε υπερβολικά να αποφανθεί επί υποθέσεώς του, δικαιούται να υποβάλλει αίτηση για δίκαιη ικανοποίηση. Πλην όμως, για την υποβολή τής αιτήσεώς του πρέπει να καταβάλει και παράβολο αξίας 200 ευρώ υπέρ τού Δημοσίου! Στη συνέχεια δε, εάν ο αιτών ηττηθεί κατ’ουσίαν, το δικαστήριοέχει τη δυνατότητα να τού επιβάλλει δαπάνη  υπέρ τού Δημοσίου ανερχόμενη μέχρι και το πενταπλάσιο τού ύψους τού παραβόλου, ήτοι 1.000 ευρώ (200 x 5), και εάν η αίτησή του απορριφθεί ως προφανώς απαράδεκτη ή αβάσιμη, τότε το ποσό τής δαπάνης δύναται να ανέλθει μέχρι και το δεκαπλάσιο τού ύψους τού παραβόλου, ήτοι2.000 ευρώ (200 x 10)! Ουσιαστικώς, λοιπόν, το κράτος αποτρέπει τον πολίτη να «βρει το δίκιο του», διότι ο πολίτης θα φοβηθεί το ενδεχόμενο αρνητικής αποφάσεως και τη συνακόλουθη μεγάλη οικονομική ζημία του. Εάν ο πολίτης το αποτολμήσει και ηττηθεί, τότε ωφελείται το Δημόσιο και συνακολούθως οι δανειστές τής χώρας, η ικανοποίηση τών οποίων προηγείται.
Ολοκληρώνοντας, επισημαίνουμε, ότι σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται πλέον η κατάθεση παραβόλου υπέρ τού Δημοσίου, η αξία του δύναται να αναπροσαρμόζεται με κοινή υπουργική απόφαση τών συναρμοδίων υπουργείων Δικαιοσύνης και Οικονομικών. Αυτή δε η αναπροσαρμογή είθισται, κατά κανόνα, να είναι προς τα άνω (αύξηση).
Σε κάθε περίπτωση, η παροχή έννομης προστασίας από τα Δικαστήρια αποτελεί δικαίωμα τού πολίτη (άρθρο 20 τού Συντάγματος). Ως εκ τούτου, πρέπει η πρόσβαση όλων τών πολιτών στη Δικαιοσύνη να είναι εύκολη. Εύκολη πρόσβαση σημαίνει, κυρίως και κατ’αρχήν, άρση κάθε οικονομικού εμποδίου, όπως τα παράβολα και ο υψηλός Φ.Π.Α. στις αμοιβές τών δικηγόρων, ήτοι κατάργηση όλων αυτών τών οικονομικών επιβαρύνσεων, οι οποίες καταργούν στην πράξη βασικά συνταγματικά δικαιώματα τών πτωχών και αναξιοπαθούντων πολιτών μας (ισότητας και έννομης προστασίας). Αντιθέτως, ορθή θα ήταν μόνο μία αύξηση τών ποινών ή τών δικαστικών εξόδων καιμόνο στις περιπτώσεις, στις οποίες αποδειχθεί, ότι ο προσφεύγων στη Δικαιοσύνη πολίτης ενήργησε κακοβούλως και προς σκοπό βλάβης συμπολίτη του ή τού Δημοσίου. Είναι αυτονόητο, ότι αυτές οι ποινές και τα αυξημένα δικαστικά έξοδα πρέπει να επιβάλλονται στο τέλος τής διαδικασίας και όχι με την προσφυγή τού όποιου πολίτη στη Δικαιοσύνη. Η δε κρίση της Δικαιοσύνης δεν πρέπει να είναι ανέλεγκτη. Παράλληλα, πρέπει να βελτιωθεί η ποιότητα απονομής τής Δικαιοσύνης, ώστε οι πολίτες να ανακτήσουν την εμπιστοσύνη τους προς αυτήν, κυρίως ως προς την ορθότητα τών εκδιδομένων αποφάσεων.
Για όλα τα προβλήματα τής Δικαιοσύνης θα συνεχίσουμε να κάνουμε δημόσιες παρεμβάσεις, όπως η παρούσα, αποκαλύπτοντας – αναδεικνύοντας τα προβλήματά της και προτείνοντας λύσεις, τών οποίων θα επιδιώκουμε την προβολή και την υιοθέτησή τους.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΛΟΥΡΑΣ για τους
ΕΝΩΜΕΝΟΥΣ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ


Share/Bookmark

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ – ΜΑΧΟΜΕΝΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Η ΤΑΝ Η ΕΠΙ ΤΑΣ.ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
www.dskalamatas.gr

Καλαμάτα 1 Νοεμβρίου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ – ΜΑΧΟΜΕΝΟΥΣ 
ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ

ΘΕΜΑ: Η ΤΑΝ Η ΕΠΙ ΤΑΣ
**********************

Ως γνωστόν, τα τελευταία δυόμισι χρόνια το δικηγορικό λειτούργημα υφίσταται μια πρωτόγνωρη επίθεση, που έχει στόχο τόσο την οικονομική αφαίμαξη του ανεξάρτητου - μαχόμενου δικηγόρου, όπως άλλωστε κάθε Έλληνα εργαζόμενου πολίτη, όσο και τον δομικό μετασχηματισμό του δικηγορικού λειτουργήματος.
Αποτέλεσμα των αλλεπάλληλων αυτών μέτρων, τα οποία θεσμοθετήθηκαν και δυστυχώς επιχειρούνται πάλι να θεσμοθετηθούν μεθοδευμένα σε δόσεις, είναι η σημερινή επαγγελματική και οικονομική ασφυξία των Δικηγόρων της χώρας και η με μαθηματική ακρίβεια αυριανή ανυπαρξία της μεγάλης πλειοψηφίας τους, τουλάχιστον με τη μορφή του ανεξάρτητα απασχολούμενου λειτουργού της Δικαιοσύνης.
Είναι πλέον αντιληπτό, σε κάθε υπεύθυνα σκεπτόμενο και μαχόμενο δικηγόρο, ότι η επίθεση που δέχεται ο δικηγορικός κλάδος στο σύνολό του και ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική, επαγγελματική και επιστημονική κατάσταση και θέση κάθε μέλους του, δεν είναι πλέον άλλη μια από τις γνωστές και επαναλαμβανόμενες μέχρι σήμερα επιθέσεις, αλλά μια άλλη εντελώς ξεχωριστή, συνολική και καθοριστική για το μέλλον, την προοπτική και την ίδια την επιβίωση του κλάδου, των μελών του και του ίδιου του λειτουργήματος.
Δυστυχώς, η μέχρι τώρα πρακτική και τακτική των συλλογικών οργάνων του κλάδου, με τη γνωστή, ανορθολογική και πολλαπλώς αποδεικνυόμενη ως αναποτελεσματική συνδικαλιστική του διάρθρωση, να παρεμβαίνει σχεδόν πάντα αμυντικά και ετεροχρονισμένα στις επιθέσεις που δέχεται κάθε φορά, αγγίζει τα όρια της συνενοχής στο συντελούμενο, σε βάρος της ίδιας της ύπαρξης του κλάδου, εγχείρημα.
Δυστυχώς, την Τετάρτη 31-10-2012, υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής η επίμαχη τροπολογία για το Επικουρικό Κεφάλαιο, ενώ απορρίφθηκε η τροπολογία (άρθρο 7) με την οποία οι κλάδοι Υγείας του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΤΑΠ ΜΜΕ), καθώς και του ΕΤΑΑ, εντάσσονται στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), η οποία τροπολογία (άρθρο 7) θα επανέλθει για ψήφιση, προσεχώς, με άλλο τρόπο.
Η απεργία των δικηγόρων (η οποία δυστυχώς είναι το μοναδικό μέσο άμυνας του δικηγορικού σώματος) δεν έχει στόχο κανέναν εργοδότη. Και φυσικά ούτε τον πελάτη. Στόχος είναι η κυβερνητική πολιτική, στον τομέα της δικαστικής και δικηγορικής οργάνωσης. Όταν απεργούν οι δικηγόροι, καταφεύγουν στην πιο έντονη μορφή αποδοκιμασίας της κυβερνητικής πολιτικής, στον τομέα αυτό.
Γνωρίζουμε όλοι, ότι η Κυβέρνηση, ενεργώντας υπό τις εντολές της Τρόικας, αλλά κυρίως και εξωθεσμικών παραγόντων, είναι έτοιμη να λάβει αποφάσεις που σχετίζονται με την πλήρη κατάργηση της υποχρεωτικής παράστασης των δικηγόρων στα συμβόλαια, την κατάργηση της αποκλειστικής από τους δικηγόρους διεξαγωγής ελέγχων τίτλων ιδιοκτησίας, την κατάργηση των ποσών αναφοράς στις αμοιβές, την κατάργηση της κλίμακας των ελάχιστων μηνιαίων ποσών για τους αμειβόμενους με πάγια αντιμισθία δικηγόρους, καθώς και τη  κατάργηση της αποζημίωσης απόλυσης αυτών.
Είναι δε βέβαιο, ότι εάν ψηφιστούν και τα φημολογούμενα φορολογικά μέτρα, ο μεγαλύτερος αριθμός τω ανεξάρτητα μαχόμενων δικηγόρων, από την επόμενη χρονιά, θα είναι διαρκώς χρεωμένος με οφειλές απέναντι στις εφορίες και τα ασφαλιστικά ταμεία του.
Ήρθε η ώρα, να προειδοποιήσει το δικηγορικό σώμα, την Ελληνική Κυβέρνηση ότι οι δικηγόροι δε θα ανεχθούν καμία άλλη επέμβαση στους θεσμούς στου δικηγορικού λειτουργήματος.
Η εμπειρία όλων, μας έχει διδάξει, ότι μονοήμερες ή διήμερες αποχές, δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν από την Πολιτεία.
Αντιλαμβανόμενος πλήρως τα προβλήματα επιβίωσης που αντιμετωπίζουν οι ανεξάρτητοι - μαχόμενοι δικηγόροι, εξαιτίας των αποχών, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι τον τελευταίο χρόνο οι ημέρες που εργαζόμαστε είναι προφανώς λιγότερες από τις ημέρες των αποχών από τα καθήκοντα μας (αν συνυπολογιστούν και οι αποχές των δικαστικών υπαλλήλων και των δικαστών), οφείλω, να σας διαβεβαιώσω ότι εάν «περάσουν» τα ως άνω αντιδικηγορικά μέτρα, θα οδηγηθούμε πολύ σύντομα και με μαθηματική ακρίβεια σε βίαιη έξοδο από το επάγγελμα μας.
Έφτασε η στιγμή για τον τελικό αγώνα.
Ή ταν ή επί τας.
Προς αντιμετώπιση της λαίλαπας των μέτρων που έρχονται νομίζω ότι πρέπει:
1/ Να κηρυχθεί πανελλήνια αποχή τω δικηγόρων από τα καθήκοντα μας, μέχρι την οριστική απόσυρση των ως αν «θανατηφόρων» για εμάς διατάξεων και όταν ομιλώ για αποχή, εννοώ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΧΗ, καμία απολύτως δίκη.
2/ Κλείσιμο τω γραφείων των Δικηγορικών Συλλόγων.
3/ Κατάληψη των Δικαστικών Μεγάρων.
4/ Μη απόδοση Φ.Π.Α. από τους δικηγόρους και των φόρων από του Δικηγορικούς Συλλόγους. (Δε θα τολμήσουν να μας κάνουν τίποτα, άλλα και αν τολμήσουν θα τους αντιμετωπίσουμε).
5/ Όλοι οι Πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας, μαζί με τα Διοικητικά μας Συμβούλια να υποβάλλουμε τις παραιτήσεις μας στον Υπουργό Δικαιοσύνης, σε περίπτωση που ψηφιστούν τα εν λόγω αντιδικηγορικά μέτρα.
6/ Συλλαλητήριο όλων των δικηγόρων (και είμαστε χιλιάδες) έξω από τη Βουλή, τις ημέρες που θα εισάγονται προς ψήφιση τα εν λόγω αντιδικηγορικά μέτρα.
Υ.Γ.: Προσπαθώ να πληροφορηθώ τα ονόματα των δικηγόρων – βουλευτών, που ψήφισαν την «εγκληματική» τροπολογία για το Επικουρικό Κεφάλαιο.

Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας
Κωνσταντίνος Αλεξ. Μαργέλης


Share/Bookmark

Do it like Vaxevanis

Do it like Vaxevanis
Share/Bookmark

Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου 2012

Δεν μπαίνουν στο ΕΟΠΥΥ δικηγόροι, γιατροί, δημοσιογράφοι, μηχανικοί, τραπεζοϋπάλληλοι.

Δεν μπαίνουν στο ΕΟΠΥΥ δικηγόροι, γιατροί, δημοσιογράφοι, μηχανικοί, τραπεζοϋπάλληλοι | Οικονομικές Ειδήσεις Οικονομική Ενημέρωση
Share/Bookmark

Η ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ.

thegreeklawyer: Η ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ:                                Σκέψου τον εαυτό σου ως εξής: Ξυπνάς 7:30 το πρωί και φτιάχνεις καφέ. Κοιτάς το blackberry και σου έχουν...
Share/Bookmark

ΘΕΜΑΤΑ

Α.Δ.Ε.Δ.Υ (1) ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ (2) ΑΓΩΓΗ (1) ΑΓΩΓΟΣΗΜΟ (1) ΑΕΔ (1) ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ (1) ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (2) ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ (2) ΑΚΙΝΗΤΑ (2) ΑΛΑΜΠΑΣΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ (1) ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (1) ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (3) ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ (3) ΑΝΑΚΟΠΗ ΕΡΗΜΟΔΙΚΙΑΣ (1) ΑΝΑΚΡΙΤΗΣ (1) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΤΕΛΗΣ (2) ΑΝΑΣΤΟΛΗ (1) ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ (2) ΑΝΕΚΔΟΤΑ (1) ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (1) ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (Α.Ε.Δ) (1) ΑΠΑΤΗ (1) ΑΠΕΡΓΙΑ (1) ΑΠΟΓΡΑΦΟ (1) ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ (1) ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΙΣΘΙΟΥ (1) ΑΠΟΔΟΧΕΣ (1) ΑΠΟΛΟΓΙΑ (1) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ (3) ΑΠΟΧΗ (20) ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ (2) ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (1) ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ (14) ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (1) ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΟΙ (1) ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (1) ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ (1) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ (1) ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (1) ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ (5) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ (10) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ (2) ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ (3) ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ (1) ΒΑΤΟΠΕΔΙ (3) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΝΗΣΙΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ (1) ΒΙΑΣΜΟΣ (1) ΒΙΒΛΙΑ (1) ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ (1) ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (1) ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ (8) ΒΟΥΛΗ (5) ΓΕΛΩΤΟΠΟΙΟΣ (1) ΓΡΙΠΗ (3) ΓΡΙΠΠΗ (1) ΓΥΝΑΙΚΕΣ (1) Δ.Σ.Α (1) ΔΑΝΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (1) ΔΑΝΕΙΑ ΚΟΚΚΙΝΑ (1) ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ (8) ΔΑΣΗ (2) ΔΕΗ (5) ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ (1) ΔΕΥΑΚ (1) ΔΗΜΑΡΧΟΙ (1) ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (2) ΔΗΜΟΙ (1) ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (4) ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (1) ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ (1) ΔΗΜΟΣΙΟ (10) ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ (2) ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ (2) ΔΙΑΖΥΓΙΟ (1) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ (1) ΔΙΑΚΟΠΕΣ (1) ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (1) ΔΙΑΦΘΟΡΑ (22) ΔΙΚ (1) ΔΙΚΑΙΗ ΔΙΚΗ (1) ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ (65) ΔΙΚΑΣΤΕΣ (18) ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ (13) ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (6) ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (1) ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΝΣΗΜΟ (2) ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ (6) Δικαστικοί Αντιπρόσωποι (2) ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ (1) ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ (1) ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (2) ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ (62) ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ (1) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ (1) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ (1) ΔΝΤ (5) ΔΟΥ (1) ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ (8) Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ (1) Ε.Τ.Α.Α (3) ΕΓΓΡΑΦΑ (1) ΕΓΚΛΗΣΗ (2) ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ (6) ΕΙΣΟΔΗΜΑ (2) ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (5) ΕΚΚΛΗΣΙΑ (1) ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ (2) ΕΚΛΟΓΕΣ (44) ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ (1) ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (1) ΕΛΛΑΔΑ (10) ΕΛΛΗΝΕΣ (8) ΕΛΤΑ (1) ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (3) ΕΜΠΟΡΟΣ (1) ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ (2) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (12) ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ (1) ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (1) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ (1) ΕΠΙΔΟΜΑ (1) ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ (1) ΕΠΙΚΟΛΛΟΥΜΕΝΑ ΕΝΣΗΜΑ ΣΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΙΝΑΚΙΑ (1) ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (1) ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ (2) ΕΡΓΑΣΙΑ (2) ΕΤΑΑ (1) ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ OFF SHORE (1) ΕΥΘΥΜΑ (25) ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ (3) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (4) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (1) ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ (27) ΕΦΕΣΙΣ (1) ΕΦΟΡΙΑ (1) ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΥ (1) ΙΣΟΤΗΤΑ (1) ΙΣΤΟΡΙΑ (1) ΙΤΑΛΙΑ (1) Κ.Ο.Κ (1) ΚΑΜΕΡΕΣ (2) ΚΑΡΑΛΙΓΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1) ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (17) ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (1) ΚΑΣΜΙΡΤΖΗΔΙΣ (1) ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ (1) Καταλογισμοι απο ελεγκτικο συνεδριο (1) ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ (3) ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ (1) ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ (1) ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ (1) ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1) ΚΕΑΟ (1) ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΑ (3) ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ (1) ΚΛΕΙΣΤΑ ΕΠΠΑΓΕΛΜΑΤΑ (1) ΚΛΕΙΩΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1) ΚΛΗΡΙΚΟΙ (1) ΚΟΖΑΝΗ (2) ΚΟΛΕΓΙΑ (1) ΚΡΑΤΟΣ (1) ΚΡΙΤΙΚΗ (1) ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (8) ΚΥΡ (1) ΚΩΔΙΚΑΣ (1) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (1) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (1) ΛΑ.Ο.Σ (1) ΛΑΜΟΓΙΑ (21) ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ (1) ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (1) ΜΑΚΗΣ ΓΙΟΜΠΑΖΟΛΙΑΣ (1) ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ (1) ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΟΙΝΗΣ (1) ΜΗΝΥΣΗ (1) ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (3) ΜΙΖΕΣ (7) ΜΙΣΘΟΣ (1) ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ (2) ΜΝΗΜΟΝΙΟ (3) ΜΟΥΣΙΚΗ (1) ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ (1) ΜΠΑΣΚΕΤ (2) ΜΠΕΡΛΟΥΣΚΟΝΙ (1) ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ (1) ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (6) ΝΕΟΛΑΙΑ (1) ΝΟΜΙΚΑ (1) ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (2) ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ (1) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ (1) ΝΠΔΔ (1) ΝΤΕΡΕΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (1) Ο.Α.Σ.Θ (1) Ο.Δ.Υ.Ε (1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (23) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ (9) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ (1) ΟΙΚΟΠΕΔΟΦΑΓΟΙ (2) ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ (5) ΟΠΑΠ (1) ΟΤΑ (2) ΠΑ.ΣΟ.Κ (11) ΠΑΓΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ (1) ΠΑΙΔΕΙΑ (2) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (Π.Ε.Δ) (4) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (1) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ (2) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (1) ΠΑΝΩΤΟΚΙΑ (2) ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ (2) ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ (6) ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΜΥΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ (1) ΠΑΡΑΒΟΛΑ (2) ΠΑΡΑΒΟΛΟ (2) ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (1) ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ (1) ΠΑΡΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟ (4) ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ (1) ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ (2) ΠΕΤΡΟΥΛΑ (2) ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ (11) ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (1) ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ (1) ΠΟΙΗΣΗ (1) ΠΟΙΝΗ (2) ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ (1) ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (1) ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (2) ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ (5) ΠΟΛΙΤΙΚΗ (9) ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (1) ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ ΥΠΟΘΗΚΗΣ (1) ΠΡΟΣΤΙΜΑ (1) ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (3) ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ (2) ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ (3) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (2) ΡΕΜΟΥΛΕΣ (23) ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ (2) ΡΟΥΣΦΕΤΙΑ (5) ΡΥΘΜΙΣΗ (3) ΣΕΙΣΜΟΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Α.Α (1) ΣΕΞ (7) ΣΙΔΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ (1) ΣΙΟΥΦΑΣ (1) ΣΚΟΠΙΑ (2) ΣΟΥΦΛΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (1) ΣτΕ (1) ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (2) ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ (2) ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ (8) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (1) ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ (1) ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ (3) ΣΥΝΕΔΡΙΟ (1) ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (1) ΣΥΝΤΑΓΜΑ (2) ΣΧΟΛΙΑ (1) ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ (1) ΣΩΚΡΑΤΗΣ (1) ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (2) Τ.Α.Ν. (1) Τ.Ε.Ε (1) Τ.Υ.Δ.Ε (2) ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ (2) ΤΑΝ (1) ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ (16) ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (1) ΤΕΛΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΟΥ (1) ΤΕΧΝΗ (1) ΤΖΟΓΟΣ (1) ΤΙΜΕΣ (1) ΤΟΚΟΓΛΥΦΙΑ (1) ΤΟΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (1) ΤΟΚΟΣ (7) ΤΡΑΠΕΖΕΣ (45) ΤΡΟΪΚΑ (2) ΤΡΟΧΑΙΑ (1) ΤΣΙΜΑΣ (1) ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ (1) ΤΥΠΟΣ (2) ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ (1) Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ (3) ΥΓΕΙΑ (2) ΥΔΡΕΥΣΗ (1) ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ (17) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ (1) ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΑ (1) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (2) ΥΠΟΥΡΓΟΙ (7) ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (13) ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (1) ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ (2) ΦΑΡΜΑΚΑ (1) ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (1) ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ (8) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ (22) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (3) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ (1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (1) ΦΟΡΟΣ (1) ΦΠΑ (2) ΦΡΟΥΤΑΚΙΑ (1) ΦΥΛΑΚΕΣ (4) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ (1) ΧΑΡΑΤΣΙ (4) ΧΙΟΥΜΟΡ (29) ΧΡΕΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ (2) ΧΡΕΟΣ (2) ΧΡΕΩΚΟΠΙΑ (2) ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ (1) ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΟ INTERNET (1) ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΟΣ (7) ΨΩΜΙΑΔΗΣ (1) BILL GATES (1) Blogs (13) GOLDEN BOYS (1) OIKONOMIA (6) SIEMENS (16) TIPS KAI TRICKS (1) U.S.A (1)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Ο ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ

"Ο Δικηγόρος είναι άμισθος δημόσιος λειτουργός και ένας από τους παράγοντες του τρίπτυχου της λειτουργίας και της απονομής της Δικαιοσύνης (Δικαστικοί Λειτουργοί, Δικηγόροι, Δικαστικοί υπάλληλοι).
Αποστολή και προορισμός του είναι να συμβάλλει με την συμμετοχή του στη λειτουργία της Δικαιοσύνης και με την άσκηση του λειτουργήματός του στην ορθή απονομή του Δικαίου.

Προϋπόθεση για την ορθή απονομή της Δικαιοσύνης είναι η ύπαρξη και η απρόσκοπτη λειτουργία Κράτους Δικαίου. Ο Δικηγόρος αγωνίζεται για την ύπαρξη, διατήρηση και κατοχύρωση όλων των προϋποθέσεων της λειτουργίας του Κράτους Δικαίου και ειδικότερα:
 α)Είναι υπέρμαχος της Ελευθερίας, της Δημοκρατίας, της Ειρήνης και της Κοινωνικής Δικαιοσύνης.
 β)Υπερασπίζεται με θάρρος και αυταπάρνηση το Σύνταγμα και τους Δημοκρατικούς Θεσμούς, τα ατομικά, πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών. 
γ)Αγωνίζεται εναντίον οποιασδήποτε μορφής τυραννίας, αυταρχικής εξουσίας, παραβιάσεως των συνταγματικών ελευθεριών και παρανομίας.
δ)Υπερασπίζεται την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, εναντίον οποιασδήποτε μορφής επεμβάσεως της εκτελεστικής εξουσίας και οποιουδήποτε άλλου παράγοντα, μέσα και έξω από τη Δικαστική λειτουργία.
ε)Είναι ο φυσικός υπερασπιστής των αδικουμένων και καταπιεζομένων.

Ο Δικηγόρος δεν περιορίζεται μόνο στα στενά επαγγελματικά του συμφέροντα. Ενδιαφέρεται γα τα γενικότερα προβλήματα της Χώρας, προσφέρει τις γνώσεις του και τις υπηρεσίες του για την πρόοδό της και ασκεί το λειτούργημά του, κατά τρόπο ώστε να είναι χρήσιμος και στα άτομα και στο Κοινωνικό Σύνολο".

ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

"Λέμε "ο θεσμός της Δικαιοσύνης", αλλά η Δικαιοσύνη δεν είναι απαραίτητα θεσμός για όλους. Σύμφωνα με τα λεξικά η Δικαιοσύνη είναι αρετή. Για τους νομικούς αντιπροσωπεύει τον σεβασμό των δικαιωμάτων του άλλου. Για τους θεολόγους και τους κληρικούς τον σεβασμό προς τον άνθρωπο που είναι εικόνα του Θεού επί Γης. Για τους ανθρώπους του νόμου, εξάλλου, η Δικαιοσύνη είναι βιοποριστικό επάγγελμα, ενώ για την εξουσία είναι όργανο - εργαλείο. Και μόνο για τους πολίτες η Δικαιοσύνη είναι θεσμός."


ΠΩΣ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΟΙ ΚΑΙΡΟΙ....

"Tο ζητούμενο της Δικαιοσύνης είναι ζητούμενο πλέον που εντάσσεται στον ρομαντισμό".

ΕΙΠΑΝ...

"Αφήστε την Δικαιοσύνη να κάνει την δουλειά της" σημαίνει:

Να επιβάλλει αυταρχικές ποινές.

Να εφαρμόζει τρομονόμους.

Να συγκαλύπτει σκάνδαλα.(Αγνωστος)

"Το λογικό δεν έχει ανάγκη αποδείξεως".(Θανάσης Κανελλόπουλος, πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης)

"Η νομική είναι σοφή επιστήμη,αλλά και αφορμή πάσης φύσεως παρανομιών".(Γεώργιος Ζορμπάς,πρώην Εισαγγελέας και επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής για την καταπολέμηση εσόδων από παράνομες πράξεις και ενέργειες σε ρήση του πρώην υπ. Δικαιοσύνης)

"Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΧΩΡΕΙ ΕΝΔΟΞΟΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΛΟΥΣΙΟΤΕΡΟΣ".(ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ)

"Ποτέ τόσο λίγοι δεν έκλεψαν τόσο πολλά από τόσους πολλούς σε τόσο λίγο χρόνο".(Αγνωστος)

"Η Κατοχή μας κόστισε λιγότερο".(Αγνωστος)

Οταν λέμε παραδικαστικό, εννοούμε δικαστικό με παρά (ή παράδες)

"Η έκφραση "γυμνή αλήθεια" έχει εφευρεθεί για να μπορεί ο καθένας να την ντύνει όπως τον συμφέρει".(Αγνωστος)

"...Στα ασφαλιστικά μέτρα όποιος έχει δίκιο να φοβάται, κι όποιος έχει άδικο να ελπίζει...".(παληός Πρόεδρος ΔΣΑ)

«Πονάω που βλέπω όλα να σαπίζουν σ' αυτόν τον τόπο.Στην εξουσία πάντοτε οι φαύλοι.Κι'αν φανεί κάποιος μια μέρα έντιμος,σε δέκα μέρες σκαρτεύει.Φέρνεις άλλον,βγαίνει χειρότερος».(ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ Εκκλησιάζουσες στίχοι 174-179)

Ταδε.....εφη

Ταδε.....εφη
1.- Η Δημοκρατια μας αυτοκαταστρεφεται διοτι κατεχρασθη το δικαιωμα της ελευθεριας και της ισοτητας, διοτι εμαθε τους πολιτες να θεωρουν την αυθαδεια ως δικαιωμα, την παρανομια ως ελευθερια, την αναιδεια του λογου ως ισοτητα και την αναρχια ως ευδαιμονια” ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ(436 π.Χ-338 π.Χ.) 2.- Οι διοικουντες, (Σολων και Κλεισθενης) κατ' εκεινον τον χρονον την πολιν, δεν ιδρυσαν πολιτευμα ονομαζομενον μεν δι' ονοματος κοινοτατου και ωραιοτατου, μη φαινομενον δε εις την εφαρμογην τοιουτον εις τους ζωντας κατ' αυτο, ουδε ιδρυσαν τοιουτον πολιτευμα το οποιον κατα τετοιον τροπον εξεπαιδευε τους πολιτας, ωστε να θεωρουν την μεν ακολασιαν δημοκρατιαν, την δε παρανομιαν ελευθεριαν, την αυθαδειαν ισονομιαν, ευτυχιαν δε την αδειαν του να πραττη καθενας ταυτα, αλλ' ιδρυσαν πολιτευμα το οποιον με το να μιση και να τιμωρη τους τοιουτους εκαμνεν ολους τους πολιτας καλυτερους και σωφρονεστερους. (ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ Αρεοπαγιτικος, Περι Ειρηνης. Μεταφρασις Σ. Τζουμελεας. Αθηνα: Παπυρος 1949).

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, NΟΜΩΝ & ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Hide-Απόκρυψη / Show-Εμφάνιση

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ,NΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
- Έργο της ρητορικής δεν είναι μόνο να πείθει, αλλά και να εξευρίσκει σε κάθε θέμα τα υπάρχοντα πειστικά επιχειρήματα. Αριστοτέλης
- Κανένας νόμος δεν μπορεί να εξυπηρετεί τα συμφέροντα όλων. Αρχαίο ρητό
- Οι πόλεις δεν διοικούνται σωστά με τους νόμους αλλά με την ηθική συμπεριφορά των πολιτών. Ισοκράτης 436-338 π.Χ., Αθηναίος ρήτορας
- Η καλύτερη διακυβέρνηση είναι εκείνη όπου ο λαός υπακούει στους άρχοντες κι οι άρχοντες στους νόμους. Σόλων, 630-560 π.Χ., Αθηναίος νομοθέτης & φιλόσοφος
Nullum poena sine legum. μτφρ: καμιά ποινή χωρίς νόμο. Θεμελιώδες νομικό αξίωμα
Lex malla, lex nulla Θωμάς Ακινάτης, 1225-1274, Ιταλός Δομινικανός μοναχός & φιλόσοφος μτφρ: ο κακός νόμος, δεν είναι καθόλου νόμος
Inter arma silent leges μτφρ: ανάμεσα στα όπλα (δηλ. στον πόλεμο) οι νόμοι σιγούν
Necessitas non habet legem μτφρ: η ανάγκη δεν ξέρει νόμο
Testis unus, testis nullus. μτφρ: είς μάρτυς, ουδείς μάρτυς.
Dura lex, sed lex. μτφρ: σκληρός νόμος, αλλά νόμος.
Ratio legis est anima legis μτφρ: η αιτία του νόμου είναι η ψυχή του νόμου
Salus populi suprema lex Κικέρων, 106-43 π.Χ., Ρωμαίος ρήτορας & πολιτικός μτφρ: η ευημερία του λαού είναι ο υπέρτατος νόμος
Pacta sunt servanta. μτφρ: οι συμφωνίες πρέπει να τηρούνται
Οι άχρηστοι νόμοι αδυνατίζουν τους χρήσιμους νόμους. Montesquieu, 1689-1755, Γάλλος στοχαστής
Είναι νόμιμο διότι το θέλω. Λουδοβίκος 16ος, 1754-1793, Γάλλος βασιλιάς [1774-1792]
Όποτε ο «Α» προσπαθεί να επιβάλλει με νόμο τις ηθικές του απόψεις στον «Β», ο «Α» είναι κατά πάσα πιθανότητα απατεώνας. H.L. Mencken, 1880-1956, Αμερικανός Αρθρογράφος
Ο νόμος είναι σαν τον ιστό της αράχνης. Οι μικρές μύγες πιάνονται, ενώ οι μεγάλες σχίζουν το δίχτυ και φεύγουν. Ανάχαρσις, 6ος π.Χ. αιών, Σκύθης ηγεμόνας & φιλόσοφος
Είναι πιο εύκολο να νομοθετείς ορισμένα πράγματα από το να τα νομιμοποιείς. Nicolas Chamfort, 1740-1794, Γάλλος συγγραφέας
Είς νόμος απαιτείται εις αυτήν τη χώραν, ο οποίος να επιτάσσει την εφαρμογήν όλων των υπολοίπων νόμων. Εμμανουήλ Ροΐδης, 1836-1904, Έλληνας συγγραφέας
Φυσικά και είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στο νόμο. Απαγορεύεται το ίδιο τόσο στους πλούσιους όσο και στους φτωχούς να κοιμούνται κάτω από τις γέφυρες, να ζητιανεύουν και να κλέβουν ψωμί Anatole France, 1844-1924, Γάλλος συγγραφέας, Νόμπελ 1921
Οι άνθρωποι δεν πρέπει να βλέπουν πως φτιάχνονται δυο πράγματα: οι νόμοι και τα λουκάνικα. Όττο Φον Μπίσμαρκ, 1815-1898, Γερμανός καγκελάριος
Όσο πληθαίνουν οι νόμοι, πολλαπλασιάζονται οι παράνομοι. Λάο Τσε, 6ος αιώνας π.χ., Κινέζος φιλόσοφος
Ένοχος ένοχον ου ποιεί. Νομικό αξίωμα
Έχουμε 35 εκατομμύρια νόμους για να επιβάλλουμε δέκα εντολές. Oliver G. Wilson, Αμερικανός ιεροκήρυκας
Σχετικά με το νόμο, πρέπει να έχουμε υπόψη μας το εξής: κάτω από αυτό το ψυχρό, σκληρό, απρόσωπο εξωτερικό χτυπάει μια ψυχρή, σκληρή, απρόσωπη καρδιά. David Frost, 1939 -, Βρετανός δημοσιογράφος
Σε χίλιες λίβρες νόμου δεν υπάρχει ούτε μια ουγκιά αγάπης. John Ray, 1627-1705, Άγγλος φυσιοδίφης
Μισώ τους εγκληματίες που στηρίζονται επάνω στους νόμους. Louis Scutenaire, 1905-1987, Βέλγος σουρεαλιστής & Αναρχικός
Το κακό όταν είσαι παράνομος είναι ότι δεν έχεις την προστασία του νόμου. Truman Capote, 1924-1984, Αμερικανός συγγραφέας
Να είσαι νομοθέτης είναι η πιο εκλεπτυσμένη μορφή τυραννίας. Φρήντριχ Νίτσε, 1844-1900, Γερμανός φιλόσοφος
Οι νόμοι -όπως τα σπίτια- γέρνουν και στηρίζονται ο ένας πάνω στον άλλο. Edmund Burke, 1729-1797, Βρετανός πολιτικός & φιλόσοφος
Καμιά προσπάθεια επιβολής του νόμου δεν μπορεί να λύσει ένα πρόβλημα που ανάγεται πίσω στην οικογένεια. J. Edgar Hoover, 1895-1972, Αμερικανός, διευθυντής του FBI
Οι νόμοι είναι όπως οι παροιμίες. Πάντα βρίσκουμε έναν που να δικαιολογεί την παράβαση ενός άλλου. Henri Maret, 1805-1884, Γάλλος κληρικός
Οι πολλοί νόμοι σε μια χώρα είναι, όπως οι πολλοί γιατροί, σημείο αδυναμίας κι αρρώστιας. Βολταίρος, 1694-1778, Γάλλος φιλόσοφος & συγγραφέας
Οι νόμοι είναι η κυριαρχία των κυριάρχων. Λουδοβίκος 14ος, 1638-1715, Γάλλος βασιλιάς, ο βασιλιάς «Ήλιος»
Όποιος είναι αυστηρότερος από τους νόμους είναι τύραννος. Vauvenargues, 1715-1747, Γάλλος γνωμικογράφος
Αποφεύγετε, περισσότερο από καθετί, τις δίκες: επηρεάζουν τη συνείδησή σας, βλάπτουν την υγεία σας και αφανίζουν την περιουσία σας. Jean de La Bruyère, 1645-1696, Γάλλος συγγραφέας
Οι δικηγόροι είναι σαν τους κάστορες. Μπαίνουν στο ρέμα και το μπλοκάρουν. John Naisbitt, Αμερικανός συγγραφέας & μελλοντολόγος
Μια νομοθεσία εντελώς άχρηστη για τις Εξουσίες θα ‘τανε αληθινή σωτηρία Οδυσσέας Ελύτης, 1911-1996, Ποιητής, Νόμπελ 1979
Οι Πέρσες είχαν ένα νόμο σύμφωνα με τον οποίο όταν πέθαινε ο βασιλιάς, επικρατούσε για πέντε μέρες ανομία για καταλάβει ο κόσμος πόσο άξιος ήταν ο βασιλιάς και πόσο χρήσιμοι οι νόμοι. Σερήνος ο Αντιονεύς, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας Μαθηματικός
Δεν υπάρχουν αρκετές φυλακές, αρκετή αστυνομία, αρκετά δικαστήρια για να μπορέσουν να επιβάλλουν ένα νόμο που δεν στηρίζεται από τον λαό. Hubert Humphrey, 1911-1978, Αμερικανός πολιτικός, αντιπρόεδρος των ΗΠΑ
Οι νόμοι είναι μια εφεύρεση της ανώτερης τάξης, ώστε, με το λεγόμενο νομικό τρόπο, να μην αφήνει τις κατώτερες τάξεις να σηκώνουν κεφάλι. August Strindberg, 1849-1912, Σουηδός θεατρικός συγγραφέας
Οι αδύναμοι άνθρωποι θέλουν να εξαρτώνται για να έχουν προστασία. Όσοι φοβούνται τους ανθρώπους αγαπούν τους νόμους. Vauvenargues, 1715-1747, Γάλλος γνωμικογράφος
Ο νόμος δεν υποκρίνεται ότι τιμωρεί όλα όσα είναι παράνομα. Αυτό θα δημιουργούσε σοβαρές εμπλοκές με τις επιχειρήσεις. Clarence Darrow, 1857-1938, Αμερικανός νομικός & άθεος
Η αυστηρότητα των νόμων εμποδίζει την εφαρμογή τους. Montesquieu, 1689-1755, Γάλλος στοχαστής
Με κακούς νόμους και καλούς δημόσιους λειτουργούς είναι ακόμα δυνατόν να κυβερνήσεις. Με κακούς δημόσιους λειτουργούς όμως, ούτε οι καλύτεροι νόμοι δεν μπορούν να βοηθήσουν. Όττο Φον Μπίσμαρκ, 1815-1898, Γερμανός καγκελάριος
Περισσότεροι νόμοι, λιγότερη δικαιοσύνη. Κικέρων, 106-43 π.Χ., Ρωμαίος ρήτορας & πολιτικός
Είναι μέσα στη σιωπή των νόμων που γεννιούνται οι μεγάλες πράξεις. Μαρκήσιος Ντε Σαντ, 1740-1814, Γάλλος συγγραφέας («Σαδισμός»)
Είναι δυνατό κάποιος να μην έχει παραβιάσει ποτέ ούτε έναν νόμο, και παρ' όλα αυτά να είναι παλιάνθρωπος. Herman Hesse, 1877-1962, Γερμανός συγγραφέας
Δικαιοσύνη είναι το δίκαιο των αδύναμων. Joseph Joubert, 1754-1824, Γάλλος γνωμικογράφος
Ένας άνθρωπος που έχει τιμωρηθεί, δεν θα είναι στο εξής λιγότερο επιρρεπής προς μια δεδομένη συμπεριφορά. Στην καλύτερη περίπτωση, μαθαίνει πώς να αποφεύγει την τιμωρία. B.F. Skinner, 1904-1990, Αμερικανός ψυχολόγος
Κατά τους Κινέζους, οι αυτοκράτορες που πλησιάζουν στο τέλος τους, εκδίδουν αναρίθμητους νόμους. Albert Camus, 1913-1960, Γάλλος συγγραφέας, Νόμπελ 1957
Δεν πρέπει να περιμένουμε από τους ανθρώπους να έχουν σεβασμό στο νόμο και στην τάξη, μέχρι να διδάξουμε σεβασμό σ’ αυτούς που έχουμε εμπιστευθεί να εφαρμόσουν το νόμο. Hunter S. Thompson, 1937-2005, Αμερικανός συγγραφέας

ΡΗΤΑ - ΓΝΩΜΙΚΑ - ΑΡΧΑΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ

Hide-Απόκρυψη / Show-Εμφάνιση

“Μετά βδελυγμίας”= με αηδία,με αποστροφή
"(Το) απευκταίον" = δυσάρεστο,συμφορά.
“Εξ υπαρχής “= από την αρχή.
“Εξ απαλών ονύχων” = (μτφ).από μικρό παιδί,από νήπιο(Πβ.Ανθολ.Παλατ.V.128) και “επιφανειακά”.
“Αυτολεξεί”= με τις ίδιες ακριβώς λέξεις.
“Ασυζητητί”= αδιαμφισβήτητα, ανεπιφύλακτα.
“Ατιμωρητί”= χωρίς τιμωρία.
“Αρχαϊστί”= στην αρχαία ελληνική γλώσσα.
Εξεμέτρησε το ζην = Πέθανε,τελείωσε η ζωή του.

 Εξέστω Κλαζομενίοις ασχημονείν =Ας επιτραπεί στους Κλαζομένιους να α-
σχημονούν(όχι όμως σε εμάς).(Τη φράση αυτή την είπαν οι έφοροι της Σπάρτης ,όταν τους καταγγέλθηκε ότι οι απεσταλμένοι των Κλαζομενών{ Ιωνική πόλη}λέρωσαν τους θρόνους τους στη γερουσία με καπνιά).

 Εξ ημισείας =Μισά μισά,από μισά ο καθένας.

 Εξ ιδίων κρίνει τα αλλότρια = Λαμβάνοντας υπόψη τα δικά του κρίνει τα ξένα.Εξομοιώνει ξένα πράγματα με τη δική του κατάσταση.

 Εξις δευτέρα φύσις = Η συνήθεια καταντά δεύτερη φύση

 Εξ οικείων τα βέλη = Οι επιθέσεις προέρχονται από οικεία πρόσωπα.

 Εξ ολοκλήρου = ολοκληρωτικά.

 Εξ ονόματος = εκ μέρους,ως εκπρόσωπος.

 Εξ’ όνυχος τον λέοντα = Λέμε τη φράση ,όταν θέλουμε να τονίσουμε ότι από κάποια μικρή ένδειξη μπορεί να διαφανεί ο χαρακτήρας ενός ανθρώπου
Εξ’ ορισμού =δικαιωματικά,επίσημα.

 Εξ ‘ου =από όπου.

 Εξ όψεως =από την όψη.

 Εξ υπαρχής = από την αρχή.

 Εξ υφαρπαγής = από κλοπή.

 Εξ ‘ύψους = από τον ουρανό.
Εξωθεν = Από έξω.
μύριοι= δέκα χιλιάδες ΑΛΛΑ μυρίοι= αναρίθμητοι.
Κατ’ αρχήν= κυρίως, βασικά ΑΛΛΑ Κατ’ αρχάς= αρχικά.
“Μεταξύ σφύρος και άκμονος” = ανάμεσα σε δύο εμπόδια,σε δύο κακά.
“Εκ των ων ουκ άνευ(sine qua non)” = Αναφέρεται σε πράγμα,στοιχείο ή ιδιότητα,που είναι απαραίτητα ή αναντικατάστατα σε κάτι ή για κάτι.
“Νήδυμος ύπνος” = βαθύτατος ύπνος.
“Πνέω τα λοίσθια “= ψυχορραγώ,βρίσκομαι στα πρόθυρα του θανάτου.

 “Δρυός πεσούσης πας ανήρ ξυλεύεται” = Οταν κανείς δυστυχήσει όλοι κοιταζουν να επωφεληθούν από τη δυστυχία του.
“Ερρέτω” = πήγαινε στο διάβολο,ας πάει κατά διαόλου.
“De profundis”Λατιν.=εκ βαθέων , από τα βάθη της ψυχής μου.
«Μηδέν ἂγαν»= τίποτε σε υπερβολικό βαθμό.
“Επί τον τύπον των ήλων”= Λέγεται για ανθρώπους που είναι δύσπιστοι και θέλουν απτές αποδείξεις, για να πειστούν για κάτι.Π.χ. «Αυτός ,αν δε βάλει το χέρι του επί τον τύπον των ήλων ,δεν πιστεύει τίποτε απʼόσα του είπαμε»(Από την περίφημη φράση που είπε ο άπιστος Θωμάς ,όταν τον πλη-ροφόρησαν οι άλλοι μαθητές για την Ανάσταση του Χριστού.Πβ.Ιω.Κ.25).
“Ιδού η Ρόδος ιδού και το πήδημα “= λέγεται συνήθως σε εκείνους που καυχώνται για προγενέστερα ανεπιβεβαίωτα κατορθώματά τους και προκαλούνται τώρα να τα επαναλάβουν,για να αποδείξουν ότι δε λένε ψέματα [η φράση προέρχεται από τον αισώπειο μύθο «Ανήρ κομπαστής»]

 “Εν τη ρύμη του λόγου “= στη ροή της κουβέντας.
“Κομίζω γλαύκα ες Αθήνας ” = Μεταφ.Λέγεται γιʼαυτούς που μιλούν για πολύ γνωστά πράγματα ,σαν να ήταν εντελώς νέα και άγνωστα.
“Από καθέδρας” = με ύφος αυθεντικό,δογματικό.Π.χ «ομιλεί από καθέδρας».(ομιλεί με ύφος μη επιδεχόμενο αντίρρηση)Λατινικά : ex cathedra.

 “Αιδώς Αργείοι” =Ντροπή κύριοι!Δεν ντρέπεστε επιτέλους;"
« Γῆ πάντα τίκτει και πάλιν κομίζεται»= όλα από τη γη γεννιούνται και σ’αυτήν ξαναγυρνούν [Μενάνδρου Γνῶμαι Μονόστιχοι 89].
“Κύμβαλον αλαλάζον “ = μεταφ.λέγεται για άνθρωπο που απηχεί ξένες γνώμες άκριτα. “Εν ριπή οφθαλμού“ = Μεταφ.Ακαριαία,ξαφνικά.
“Κρανίου τόπος “ = Λέγεται για κάποιο μέρος ,όπoυ η ζωή σʼαυτό είναι πραγματική κόλαση.
“Μετά λόγου γνώσεως” = με πλήρη επίγνωση των πραγμάτων.
“Πύρρειος νίκη “= νίκη που συνεπάγεται όμως τεράστιες απώλειες.Νίκη που συνεπιφέρει και στον νικητή μεγάλη φθορά,έτσι ωστε να ισοδυναμεί με ήττα(Η φράση προήλθε από την αιματηρή νίκη του Πύρρου εναντίον των Ρωμαίων στην Ηράκλεια της Ιταλίας το 280 π.Χ.
“Έπεα πτερόεντα” = Φτερωτά λόγια ,λόγια του αέρα. Π.χ « Δεν παίρνω ποτέ στα σοβαρά προφορικές υποσχέσεις .ʼΟλα αυτά για μένα είναι έπεα πτερόεντα»
“Εστι δίκης οφθαλμός ος τα πανθʼορά” = Υπάρχει το μάτι της δικαιοσύνης
που βλέπει τα πάντα,τίποτε δε μένει ατιμώρητο.
“Είπα και ελάλησα ,αμαρτίαν ουκ έχω “= Η φράση χρησιμοποιείται με την έννοια :εγώ ξεκαθάρισα από πριν τη θέση μου,προειδοποίησα για τη στάση μου-τώρα δεν έχω καμιά ευθύνη για ό,τι έγινε ή ό,τι θα γίνει.

 “Ειρήσθω εν παρόδω” = ας ειπωθεί παρενθεντικά, παρεμπιπτόντως.
“Αμ’έπος αμ’έργον” = το’πε και το’κανε.(Ηρόδοτος ΙΙΙ135 «αμα έπος τε και έργον εποίει» δηλ. μόλις ξεστόμιζε το λόγο ,έκανε και το έργο).
“Αβρόχοις ποσί”= με στεγνά πόδια.Μεταφ.=χωρίς κόπο,χωρίς ζημιά(ηθική ή υλική).Π.χ «Αντε τυχερέ ξέμπλεξες από αυτήν την ιστορία αβρόχοις ποσί». Προέλευση :Από την γνωστή βιβλική ιστορία της διέλευσης των Εβραίων μέσα από την Ερυθρά θάλασσα,χωρίς να βραχούν τα πόδια τους.»Αι εξακόσιαι εκείναι χιλιάδες αι την Ερυθράν θάλασσαν αβρόχοις ποσί διαπεράσαι …» Αετόν ίπτασθαι διδάσκεις; (Μαθαίνεις τον αετό να πετά;)
Αμ' έπος αμ´έργον = πρόκειται για αρχαιοπρεπή φράση και σημαίνει χωρίς καθυστέρηση, αμέσως.
Μεταξύ σφύρας και άκμονος (ανάμεσα στο σφυρί και το αμόνι) = λέγεται για κάποιον που αντιμετωπίζει δύσκολες καταστάσεις και δεν μπορεί να απαλλαγεί απ' αυτές.
Υπό την αίρεση = υπό την προϋπόθεση, με τον όρο.
Υπό αίρεση = σε εκκρεμότητα.
Αιχμή του δόρατος = το βασικότερο όπλο μιας στρατηγικής, μιας επιθετικής πολιτικής. Π.χ. Τα κοινοτικά προγράμματα αποτελούν, για την ελληνική οικονομία, την αιχμή του δόρατος.
Δελφίνα νήχεσθαι διδάσκεις; (Μαθαίνεις κολύμπι στο δελφίνι;)
Αιγιαλω λαλείς; (Μιλάς στο γιαλό;)
Την ανάγκη φιλοτιμίαν ποιούμενος = προθυμοποιούμαι να κάνω κάτι το οποίο είμαι υποχρεωμένος να κάνω.
Ανεμον διώκεις; (Κυνηγάς τον άνεμο;)
Πνέω τα λοίσθια = βρίσκομαι στα τελευταία μου.
Ομφάλιος λώρος = κάθε μορφής σύνδεσμος με πρόσωπα και πράγματα από τα οποία δεν μπορούμε να αποκοπούμε.
Ανέμω διαλέγης; (Μιλάς με τον άνεμο;)
Παρά θιν' αλός = στη θάλασσα, στην παραλία.
Εν κρυπτώ και παραβύστω = κρυφά και μυστικά.
Θέατρο του παραλόγου = κάθε κατάσταση παραλογισμού.
Απέχω παρασάγγας = έχω τεράστια διαφορά σε κάτι από κάποιον άλλον.
Οι παροικούντες την Ιερουσαλήμ = λέγεται για πρόσωπα που βρίσκονται στο κέντρο των εξελίξεων και έχουν προσωπική αντίληψη των γεγονότων.
Αντί πινακίου φακής = με ευτελές αντάλλαγμα. Π.χ. τους βρήκαν στην ανάγκη και αγόρασαν την επιχείρηση αντί πινακίου φακής.
Δύο μέτρα και δύο σταθμά = για περιπτώσεις που δεν εφαρμόζεται αμερόληπτη και δίκαιη μεταχείρηση.
Πνέω μένεα = είμαι έντονα εξοργισμένος με κάποιον.
Επί ξυρού ακμής = στην κόψη του ξυραφιού, στο κρίσιμο σημείο μιας κατάστασης ή ενέργειας.
Περί όνου σκιάς = λέγεται για θέμα ανάξιου λόγου.
Ονειρο θερινής νυκτός = κάτι που δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί.
Δικτύω άνεμον θηράς; (Κυνηγάς με απόχη τον άνεμο;)
Εις ύδωρ γράφεις; (Γράφεις στο νερό;)
Τηρώ σιγήν ιχθύος = δεν παίρνω θέση για κάτι, αποφεύγω να σχολιάσω.
Ελαίω πυρ σβεννύεις; (Σβήνεις με λάδι τη φωτιά;)
Θάλασσαν αντλείς; (Αντλείς τη θάλασσα;)

Εκ των ων ουκ άνευ = απολύτως απαραίτητη και αναγκαία προϋπόθεση.
Ανθρακες ο θησαυρός = για να δηλωθεί διάψευση προσδοκιών.
Κοσκίνω ύδωρ φέρεις; (Μεταφέρεις νερό με κόσκινο;)
Κωφού κτυπάς θύραν; (Στου κουφού την πόρτα χτυπάς;)
Εξ απορρήτων = ο μυστικοσύμβουλος.
Αυθωρεί και παραχρήμα = αμέσως, χωρίς καμμία καθυστέρηση.
Αχίλλειος πτέρνα = το τρωτό, το αδύνατο σημείο κάποιου.
Τράγον άμέλγεις; (Αρμέγεις τράγο;)

Ο αναμάρτητος πρώτος τον λίθον βαλέτω = λέγεται στις περιπτώσεις που κάποιος κατηγορεί τους άλλους, χωρίς να αναλογίζεται και τη δική του ευθύνη.
Μετά βδελυγμίας = όταν εκδηλώνουμε το αίσθημα της ηθικής αποστροφής για κάτι ψυχρό και αηδιαστικό.
Βίος και πολιτεία = λέγεται για κάποιον που έχει πολυπαθή ή περιπετειώδη ζωή.
Τυφλώ κάτοπτρον χαρίζη; (Κάνεις δώρο σε τυφλό καθρέφτη;)
Φαλακρώ κτένας δανείζεις; (Δανείζεις χτένα σε φαλακρό;)
Ωόν τίλλεις; (Μαδάς το αυγό;)

Τα ωά ταίς θριξίν! Το έκοψε στην τρίχα!
Επεα πτερόεντα = λόγια χωρίς ιδιαίτερη βαρύτητα.
Προς επίρρωσιν = προς ενίσχυση.
Αεί όμοιος ει! Πάντα ο ίδιος είσαι!
Μαίνομαι και παραπαίω! Είμαι τρελλός και παλαβός!
Οίχεται αποπτάμενος. Φεύγει πετώντας.

Εξιλαστήριο θύμα = όταν δεν λογοδοτεί ο πραγματικός ένοχος αλλά κάποιος άλλος που είναι εντελώς αθώος ή βαρύνεται ελάχιστα.
Διαρρηγνύω τα ιμάτιά μου = διαμαρτύρομαι έντονα και υποστηρίζω ότι είμαι αθώος. Συχνά λέγεται ειρωνικά για κάποιον που παριστάνει τον αθώο.
Κεραυνός εν αιθρία = λέγεται σε απροσδόκητα και εντυπωσιακά γεγονότα.
Ω 'γαθέ, όρα τι ποιείς! Καλέ, κύττα τι κάνεις!
Κομίζω γλαύκας εις τα Αθήνας = παρουσιάζω ως καινούργιο ή πρωτοποριακό κάτι που είναι ήδη γνωστό.
Παίζω εν ου παικτοίς = αντιμετωπίζω χωρίς σοβαρότητα κάτι που απαιτεί σοβαρή αντιμετώπιση.
Ου παντός πλειν ες Κόρινθον = δεν είναι όλοι ικανοί για ένα δύσκολο στόχο. Χαιρέτω δη. Χαιρέτα το!
Ο κύβος ερρίφθη = λέγεται για κάτι που έχει κριθεί οριστικά και αμετάκλητα
. Τα άγια τοις κυσί (τα άγια στος σκύλους) = όταν εμπιστευόμαστε την προστασία και τήρηση των κανόνων του δικαίου και των αξιών σε ανάξια πρόσωπα.
Ανακρούω πρύμναν = υποχωρώ.
Δρυός πεσούσης πας ανηρ ξυλεύεται = όταν χάσει κάποιος τη δύναμή του κάποιοι τρέχουν να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία εις βάρος του.
Είεν δη. Ας είναι λοιπόν!
Ως έπος ειπείν. Που λέει ο λόγος.
Ωχετ' απιών. Πήγε να φύγει.ου φιδιού = οτιδήποτε ευνοεί ή σχετίζεται με την ανάπτυξη του νεοναζισμού.
Τουτί τι ήν; Τι είν' τούτο;(!)
Ωδινεν όρος και έτεκε μυν (κοιλοπόνησε το βουνό και γέννησε ποντίκι) = λέγεται για εντυπωσιακές προσπάθειες που καταλήγουν σε ασήμαντο αποτέλεσμα.
Ουκ αφέξεταί μου τω χείρε. Δεν το γλυτώνω το ξύλο.

Και τι δει λέγειν. Και που να στα λέω!
Τι εστι το πράγμα; Που το πάει το πράγμα;
Οίνος... και παίδων ην αληθής. Από παιδί κι από κρασί μαθαίνεις την αλήθεια!
Μεταξύ των λόγων. Πάνω στην κουβέντα.
Τι σοι φαίνεται; Πώς σου φαίνεται;
Παύσαι προς με καλλωπιζόμενος. Πάψε να μου κουνιέσαι.
Αν ης ος ει, λέγε θαρρών. Αν είσαι αυτός που είσαι, λέγε θαρρετά.
Δος μοι έτι πρόφρων και μοι τεόν ούνομα ειπέ αυτίκα νυν, ίνα τοι δω ξείνιον, ω κε συ χαίρης! [Κι ακόμα δός μου πρόθυμα και πες μου τ' όνομά σου τώρα ευθύς, γιά να σου δώσω δώρημα που σύ θα το χαρείς! ] Να ζήσης καβαλάρη μου, γιά πες μου τ' όνομά σου, και χάρισμα βασιλικό θα κάνω τσ' αφεδιάς σου! (δημ. τραγούδι) Κοντός ψαλμός αλληλούια = η φράση χρησιμοποιείται για υπόθεση που σύντομα θα φανούν τα αποτελέσματά της και δεν μπορούμε με σιγουριά να κάνουμε πρόγνωση.
Ο λύκος έχει τ' όνομα κι η αλεπού τη χάρη = λέγεται για κάποιον που επιτυγχάνει περισσότερα με την πονηριά και την πανουργία, παρά με την επιθετικότητα και τη δύναμη.
Αλλα λόγια ν' αγαπιόμαστε = όταν υπάρχει ασυνεννοησία ή όταν κάποιος αποφεύγει να πάρει θέση για το θέμα που συζητείται.
Την ανάγκη φιλοτιμίαν ποιούμενος = προθυμοποιούμαι να κάνω κάτι το οποίο είμαι υποχρεωμένος να κάνω.
Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα = για να δικαιολογηθούν παράνομες και κατακριτέες πράξεις που επιτελούνται για την επίτευξη ιερού ή υψηλού στόχου.
Ομφάλιος λώρος = κάθε μορφής σύνδεσμος με πρόσωπα και πράγματα από τα οποία δεν μπορούμε να αποκοπούμε.
Πέφτουν οι μάσκες = αποκαλύπτονται οι πραγματικές προθέσεις κάποιου.
Θέατρο του παραλόγου = κάθε κατάσταση παραλογισμού.
Απέχω παρασάγγας = έχω τεράστια διαφορά σε κάτι από κάποιον άλλον.
Οι παροικούντες την Ιερουσαλήμ = λέγεται για πρόσωπα που βρίσκονται στο κέντρο των εξελίξεων και έχουν προσωπική αντίληψη των γεγονότων.
Αντί πινακίου φακής = με ευτελές αντάλλαγμα. Π.χ. τους βρήκαν στην ανάγκη και αγόρασαν την επιχείρηση αντί πινακίου φακής.
Δύο μέτρα και δύο σταθμά = για περιπτώσεις που δεν εφαρμόζεται αμερόληπτη και δίκαιη μεταχείρηση.
Πνέω μένεα = είμαι έντονα εξοργισμένος με κάποιον.
Ονειρο θερινής νυκτός = κάτι που δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί.
Η στραβός είν' ο γιαλός ή στραβά αρμενίζουμε = λέγεται ειρωνικά για να δηλωθεί πως για κάτι που δεν πάει καλά προφανώς φταίμε οι ίδιοι.
Σφάξε με, αγά μου, ν' αγιάσω = λέγεται στις περιπτώσει που κάποιοι δείχνουν παθητική στάση απέναντι σε εχθρικές προκλήσεις και παραιτούνται από κάθε προσπάθεια αντίστασης.
Τηρώ σιγήν ιχθύος = δεν παίρνω θέση για κάτι, αποφεύγω να σχολιάσω.
Με σημαδεμένη τράπουλα = όταν δεν τηρούνται οι κανόνες της αμεροληψίας και της δικαιοσύνης και το αποτέλεσμα είναι προκαθορισμένο.
Σημείο τριβής = για περιπτώσεις όπου υπάρχει έντονη αντιπαράθεση και αδυναμία σύγκλισης απόψεων.
Ανθρακες ο θησαυρός = για να δηλωθεί διάψευση προσδοκιών.
Ανοιχτοί λογαριασμοί = εκκρεμότητες (συνήθως έριδες) που δεν έχουν τελειώσει.
Εχω τραχανά απλωμένο = έχω κάνει τη δουλειά μου και διαφορώ.
Εξ απορρήτων = ο μυστικοσύμβουλος.
Αυθωρεί και παραχρήμα = αμέσως, χωρίς καμμία καθυστέρηση.
Αχίλλειος πτέρνα = το τρωτό, το αδύνατο σημείο κάποιου.
Πίσω έχει η αχλάδα την ουρά = λέγεται για προειδοποιήση ότι στο τέλος θα φανούν τα άσχημα αποτελέσματα.
Ο αναμάρτητος πρώτος τον λίθον βαλέτω = λέγεται στις περιπτώσεις που κάποιος κατηγορεί τους άλλους, χωρίς να αναλογίζεται και τη δική του ευθύνη.
Μετά βδελυγμίας = όταν εκδηλώνουμε το αίσθημα της ηθικής αποστροφής για κάτι ψυχρό και αηδιαστικό.
Βίος και πολιτεία = λέγεται για κάποιον που έχει πολυπαθή ή περιπετειώδη ζωή.
Τα μεταξωτά βρακιά θέλουν και επιδέξιους κώλους = λέγεται για κάποιον που, ενώ θέλει πολυτελή ή δύσκολα πράγματα, δεν έχει τη διάθεση ή την ικανότητα να υποστεί το ανάλογο κόστος.
Πετάω το γάντι = προκαλώ, απαιτώ απάντηση, εξήγηση.
Το γινάτι βγάζει μάτι = το πείσμα μπορεί να πλήξει τον ίδιο τον ισχυρογνώμονα.
Γκρίζα διαφήμιση = όταν ένα προϊόν διαφημίζεται όχι στον προβλεπόμενο χρόνο και τόπο.
Επεα πτερόεντα = λόγια χωρίς ιδιαίτερη βαρύτητα.
Προς επίρρωσιν = προς ενίσχυση.
Οποιος βαριέται να ζημώσει, πέντε μέρες κοσκινίζει = αυτός που αποφεύγει την εργασία και προβάλλει συνεχώς δικαιολογίες.
Αρχή της ήσσονος προσπαθείας = λέγεται για εκείνους που καταβάλλουν πολύ μικρή προσπάθεια προκειμένου να επιτύχουν κάτι.
Ψαρεύω σε θολά νερά = αναμειγνύομαι σε ύποπτες καταστάσεις. Εξιλαστήριο θύμα = όταν δεν λογοδοτεί ο πραγματικός ένοχος αλλά κάποιος άλλος που είναι εντελώς αθώος ή βαρύνεται ελάχιστα.
Διαρρηγνύω τα ιμάτιά μου = διαμαρτύρομαι έντονα και υποστηρίζω ότι είμαι αθώος. Συχνά λέγεται ειρωνικά για κάποιον που παριστάνει τον αθώο.
Κεραυνός εν αιθρία = λέγεται σε απροσδόκητα και εντυπωσιακά γεγονότα.
Κίτρινος τύπος = η προκλητική προβολή και παρουσίαση στον τύπο θεμάτων που εξάπτουν την περιέργεια του κοινού.
Ο κουτσός με το 'να πόδι δίνει μία και πάει στην πόλη = τα πάντα γίνονται και τίποτα δεν αποκλείεται.
Πέμπτη φάλαγγα = κάθε άτομο ή ομάδα ατόμων με διαβρωτική και υπονομευτική δράση και διάθεση.
Φαντάσματα του παρελθόντος = οτιδήποτε δυσάρεστο προέρχεται από το παρελθόν.
Το αβγό του φιδιού = οτιδήποτε ευνοεί ή σχετίζεται με την ανάπτυξη του νεοναζισμού.
Ξεπλένω βρώμικο χρήμα = χρησιμοποιώ νόμιμους τρόπους για να εμφανίσω ως νόμιμα τα κέρδη από παράνομη δραστηριότητα.

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Hide-Απόκρυψη / Show-Εμφάνιση

Εβραϊκές παροιμίες
"Η αγάπη έχει γλυκιά γεύση, αλλά μόνο μαζί με ψωμί".
"Η μισή αλήθεια είναι ολόκληρο ψέμα".
"Ο Θεός δεν μπορούσε να είναι παντού, γι' αυτό έπλασε τις μητέρες".
Εκεί που σας αγαπάνε να πηγαίνετε όχι και πολύ συχνά, εκεί που σας μισούν, μην πάτε ποτέ.
Να μεταχειρίζεσαι τον άλλο σαν να 'ναι ραβίνος. Να φυλάγεσαι απ' αυτόν σαν να 'ναι κλέφτης.
Αλίμονο σ' εκείνον που κανένας δεν αγαπάει, αλλά να φοβάσαι εκείνον που αγαπάνε όλοι.
Να φυλάγεσαι από τ' ακίνητο νερό, το ακίνητο σκυλί, τον ακίνητο εχθρό.
Τα δάκρυα για την ψυχή είναι ό,τι το σαπούνι για το σώμα.
Ο διάβολος ενοχλεί μόνο εκείνους που τον έχουν ενοχλήσει.
Ένας χαζός λέει ό,τι ξέρει κι ένας σοφός ξέρει ό,τι λέει.
Μην ανοίγεις μαγαζί αν δεν ξέρεις να χαμογελάς.
Μη χρεώνεις τίποτα και θα 'χεις πολλούς πελάτες.
Για κάθε απάντηση, υπάρχει μια καινούργια ερώτηση.
Να μη χαρείς για την πτώση του εχθρού σου, αλλά μην τον βοηθήσεις να σηκωθεί.
Ο Θεός έκανε τον άνθρωπο επειδή του αρέσουν οι ιστορίες.
Ο Θεός δεν είναι πλούσιος και αυτό που δίνει στον ένα, το παίρνει απ' τον άλλον.
Αν δεν αντέχεις το κακό, δεν θα ζήσεις για να δεις το καλό.
Τα λόγια πρέπει να ζυγίζονται, όχι να μετριούνται.
Η ομιλία πηγάζει από τη φύση. Η σιωπή από τη σοφία.
Αν θες τα όνειρά σου να βγουν αληθινά, μην κοιμάσαι.
Προνόησε για το χειρότερο. Το καλύτερο θα προνοήσει μόνο του.
Καλύτερα να ρωτήσεις δέκα φορές παρά να χαθείς μία.
Μην πετάς τον παλιό κουβά, προτού βεβαιωθείς ότι ο καινούργιος κρατάει νερό. Αν είσαι ξαπλωμένος στο έδαφος, δεν μπορείς να πέσεις.
Να ζυγίζεις το σιτάρι των άλλων με τη δική σου ζυγαριά.
Όταν ο άνθρωπος σκέφτεται, ο Θεός γελάει.
Αν τα πράγματα δεν είναι όπως θα ήθελες, να τα θέλεις όπως είναι.
Αν θέλεις φήμη σοφού, να συμφωνείς με όλους.
Αν οι πλούσιοι μπορούσαν να προσλάβουν κάποιον να πεθάνει γι' αυτούς, οι φτωχοί θα ζούσαν μιαν άνετη ζωή.
Το πιο βαρύ πράγμα στον κόσμο είναι η άδεια τσέπη.
Όταν το φως είναι στραβό, και η σκιά είναι στραβή.
Μερικοί άνθρωποι είναι σαν τα παπούτσια: όσο πιο φτηνοί είναι, τόσο πιο πολύ φωνάζουν.
Αν γελάς όταν δανείζεσαι, θα κλαις όταν ξεπληρώνεις.
Ο Θεός αγαπάει το φτωχό, αλλά βοηθάει τον πλούσιο.
Αγγλικές και Αμερικανικές παροιμίες
Η παλίρροια σηκώνει όλες τις βάρκες.
Η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση.
Σκουπίδια βάζεις, σκουπίδια βγάζεις.
Αν δεν μπορείς να ιππεύσεις δύο άλογα ταυτοχρόνως, τότε να φύγεις απ' το τσίρκο.
Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο.
Οι πράξεις μιλάνε πιο δυνατά από τα λόγια.
Ο σκύλος γυρνάει στον εμετό του.
Το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό.
Βάλε ένα ζητιάνο καβάλα, και θα καλπάσει στην κόλαση.
Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλήκι.
Όταν η φτώχεια μπαίνει από την πόρτα, η αγάπη φεύγει από το παράθυρο.
Ό,τι δεν ξέρεις, δεν μπορεί να σε βλάψει.
Η ευγένεια αξίζει πολλά και δεν κοστίζει τίποτε.
Ένα αδρανές μυαλό είναι το εργαστήρι του διαβόλου.
Η φέτα του ψωμιού πέφτει πάντα από την πλευρά που έχει το βούτυρο.
Όπου υπάρχουν μέλισσες, υπάρχει μέλι.
Μια μικρή τρύπα μπορεί να βουλιάξει ένα μεγάλο καράβι.
[Όσα] εύκολα έρχονται, εύκολα χάνονται.
Όποιος σπέρνει ανέμους θερίζει θύελλες.
Η τελευταία σταγόνα κάνει το ποτήρι να ξεχειλίσει.
Εκείνος που είναι έτοιμος να ορκιστεί, είναι έτοιμος να πει και ψέματα.
Η ποικιλία είναι το αλατοπίπερο της ζωής.
Η ανάγκη είναι η μητέρα της επινόησης.
Κράτησε ένα πράγμα εφτά χρόνια και θα βρεις μια χρήση γι' αυτό.
Όποιος πληρώνει από πριν, δεν εξυπηρετείται σωστά.
Οι καλοί φράχτες κάνουν τους καλούς γείτονες.
Οι απόντες έχουν πάντα άδικο.
Όσο πιο ψηλά ανεβαίνει η μαϊμού, τόσο πιο πολύ φαίνεται ο κώλος της.
Ό,τι ανεβαίνει, κατεβαίνει.
Οπουδήποτε κάθεται ο Μακγκρέγκορ είναι η κεφαλή του τραπεζιού.
Οι καλύτεροι άνθρωποι δεν είναι παρά άνθρωποι στην καλύτερη τους φάση.
Οι γαλάζιοι λόφοι είναι μακριά από δω.
Όποιος πάει στη θάλασσα από ευχαρίστηση, θα πήγαινε στην κόλαση για να περάσει την ώρα του.
Για όλα υπάρχει μια πρώτη φορά.
Η φωτιά είναι καλός υπηρέτης αλλά κακός αφέντης.
Ο σύζυγος το μαθαίνει πάντα τελευταίος.
Γελάει καλύτερα, όποιος γελάει τελευταίος.
Δεν υπάρχει πιο ηλίθιος από ένα γέρο ηλίθιο.
Πρέπει να μάθουμε να περπατάμε προτού μπορέσουμε να τρέξουμε.
Μια γυναίκα που σφυρίζει και μια κότα που κράζει δεν κάνουν ούτε για το Θεό ούτε για τον άνθρωπο.
Η πένα είναι πιο δυνατή από το ξίφος.
Αυτός που δικαιολογεί τον εαυτό του, τον κατηγορεί.
Να ελπίζεις για το καλύτερο και να είσαι έτοιμος για το χειρότερο.
Η ελπίδα είναι καλό πρόγευμα αλλά κακό δείπνο.
Κάθε σύννεφο έχει ασημένια φόδρα.
Η αντιξοότητα δημιουργεί περίεργους συντρόφους.
Δεν υπάρχει λόγος να κλαίμε πάνω απ' το χυμένο γάλα.
Το δύσκολο γίνεται μια φορά. Το αδύνατο κρατάει λίγο παραπάνω.
Καταλαβαίνεις ένα μαραγκό από τα ροκανίδια που 'χει πάνω του.
Αν οι επιθυμίες ήταν άλογα, οι ζητιάνοι θα ήταν καβαλάρηδες.
Να χρησιμοποιείς απαλά λόγια και σκληρά επιχειρήματα.
Πάντα παράνυμφος, ποτέ νύφη.
Φρόντισε το μαγαζί σου και το μαγαζί σου θα φροντίσει εσένα.
Η δουλειά πριν τη διασκέδαση.
Ρώτα μια χαζή ερώτηση και θα πάρεις μια χαζή απάντηση.
Δώσε στο διάβολο το μερίδιο του.
Όλα τα ψάρια που θα 'ρθουν στο δίχτυ.
Στην ήρεμη θάλασσα, όλοι είναι καπεταναίοι.
Ο θάνατος πάντα έρχεται ή πολύ νωρίς ή πολύ αργά.
Οι καλοί πεθαίνουν νέοι.
Όπου υπάρχει θέληση, υπάρχει δρόμος.
Η Εκκλησία είναι ένα αμόνι που έχει χαλάσει πολλά σφυριά.
Ένας πεινασμένος άνθρωπος είναι ένας θυμωμένος άνθρωπος.
Κόκκινος ουρανός το βράδυ, η χαρά του βοσκού. Κόκκινος ουρανός το πρωί, η προειδοποίηση του βοσκού.
Προτιμότερος ο διάβολος που ξέρεις απ' το διάβολο που δεν ξέρεις.
Τα καλά παιδιά έρχονται πάντα δεύτερα.
Η φιλανθρωπία αρχίζει στο σπίτι.
Το αίμα θα αποκαλύψει.
Χρειάζονται τρεις γενιές για να βγει ένας τζέντλεμαν.
Ο κεραυνός δεν χτυπάει το ίδιο μέρος δυο φορές.
Χωρίς πόνο, χωρίς κέρδος.
Κάθε άνθρωπος έχει την τιμή του.
Αγοράζεις γη, αγοράζεις και τις πέτρες. Αγοράζεις κρέας, αγοράζεις και τα κόκαλα. Τα παιδιά και οι ανόητοι δεν πρέπει να βλέπουν μισοτελειωμένες δουλειές.
Οι σκύλοι γαβγίζουν αλλά το καραβάνι περνά.
Η περιέργεια σκότωσε τη γάτα.
Μίλα για το διάβολο και σίγουρα θα εμφανιστεί.
Μην περνάς τη γέφυρα πριν φτάσεις σ' αυτήν.
Ένα χρυσό κλειδί ανοίγει όλες τις πόρτες.
Αν το καπέλο σου κάνει, φόρα το.
Μια γάτα με γάντια δεν πιάνει ποντίκια.
Μια αλυσίδα αντέχει όσο ο πιο αδύνατος κρίκος της.
Τα χέρια φτιάχτηκαν πριν απ' τα πιρούνια.
Γέλα κι ο κόσμος θα γελάσει μαζί σου. Κλάψε και θα κλάψεις μόνος σου.
Αν δεν μπορείς να τους νικήσεις, πάνε μαζί τους.
Όποιος είναι δικηγόρος του εαυτού του έχει έναν χαζό για πελάτη. Το εμπόριο ακολουθεί τη σημαία.
Γιατί ν' αγοράσεις μια αγελάδα, όταν το γάλα είναι τόσο φτηνό.
Η ομορφιά σέρνει από μια τρίχα.
Όσο μεγαλύτερος ο αμαρτωλός, τόσο μεγαλύτερος ο άγιος.
Ο γιος είναι γιος μέχρι να βρει γυναίκα. Η κόρη είναι κόρη σε όλη της τη ζωή.
Μπορείς να οδηγήσεις το άλογο στο νερό, αλλά δεν μπορείς να το αναγκάσεις να πιει.
Μην μετράς τις κότες σου προτού βγουν από τ' αβγό.
Όποιος θέλει να καθίσει σε δυο καρέκλες, πέφτει κάτω.
Το σπίτι κάθε ανθρώπου είναι το κάστρο του.
Η γάτα θα φάει ψάρια αλλά δεν θα βρέξει τα πόδια της.
Ένα πουλί στο χέρι, αξίζει δύο στο δάσος.
Υπάρχει σιγουριά στους αριθμούς.
Καλύτερα να είσαι σίγουρος παρά μετανοιωμένος.
Είναι φτωχή καρδιά αυτή που ποτέ δεν χαίρεται.
Οι παλιές συνήθειες πεθαίνουν δύσκολα.
Όλα τα ωραία πράγματα κάποτε τελειώνουν.
Όλα είναι καλά, όταν τελειώνουν καλά.
Το μικρό είναι όμορφο.
Καλύτερα να γεννηθείς τυχερός παρά πλούσιος.
Η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία.
Ένα μήλο την ημέρα, το γιατρό τον κάνει πέρα.
Αυτός που χορεύει πρέπει να πληρώσει το βιολιτζή.
Ό,τι σάλτσα κάνει για τη χήνα, κάνει και για τη γαρνιτούρα.
Το γρασίδι είναι πάντα πιο πράσινο από την άλλη μεριά του φράχτη.
Ένας παλικαράς είναι πάντα ένας δειλός.
Ο πλούσιος έχει πάγο το καλοκαίρι και ο φτωχός έχει το χειμώνα. Ένας ηλίθιος και τα λεφτά του σύντομα χωρίζουν.
Πολλά πράγματα χάνονται επειδή δεν τα ζητάς.
Γαλλικές Παροιμίες
Αληθινή αγάπη είναι όταν δεν χρειάζεται να μιλάς.
Είναι η αγάπη που κάνει τον κόσμο να γυρίζει.
Η ευγένεια υποχρεώνει.
Από την έλλειψη ενός καρφιού χάθηκε ένα πέταλο, από την έλλειψη ενός πέταλου, χάθηκε ένα άλογο, από τη έλλειψη ενός αλόγου, χάθηκε ένας άνθρωπος.
Δεν υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά.
Μια γυναίκα εγκαταλείπει έναν άντρα μόνον για έναν άλλον άντρα.
Σκύλος που γαβγίζει, δεν δαγκώνει.
Αν η γυναίκα δεν έχει δίκιο, να της ζητήσεις συγνώμη.
Αυτό που θέλει η γυναίκα, ο Θεός το τρέμει.
Δεν μπορούμε να κάνουμε ομελέτα, χωρίς να σπάσουμε τ' αβγά.
Ο δρόμος προς την κόλαση είναι στρωμένος με καλές προθέσεις.
Ο γέρος κυνηγός χρειάζεται νεαρό σκυλί. Ο νέος κυνηγός χρειάζεται γέρικο σκυλί.
Όχι νέα, καλά νέα.
Τίποτε δεν πετυχαίνει σαν την επιτυχία.
Ο καθένας σ' αυτόν τον κόσμο, κουβαλάει το δικό του σταυρό.
Οι ευτυχισμένοι άνθρωποι δεν έχουν ιστορία.
Η ζωή είναι ένα κρεμμύδι που καθώς το ξεφλουδίζεις κλαις.
Καλύτερα να έχεις δουλειά με τον ίδιο τον Θεό, παρά με τους αγίους του.
Δεν πρέπει κανείς να βγάζει [για να πλύνει] τ' άπλυτά του στη φόρα.
Την εξουσία μπορείς να την εμπιστευτείς μόνο στον άνθρωπο που τη βαριέται και την αποφεύγει.
Όπως έστρωσες, έτσι θα κοιμηθείς.
Η Ρώμη δεν χτίστηκε σε μια μέρα.
Γερμανικές Παροιμίες
Μην πιστεύεις τίποτε απ' αυτά που ακούς και μόνο τα μισά απ' αυτά που βλέπεις.
Κάθε δευτερόλεπτο αλλάζουν: ο χρόνος, ο άνεμος, η τύχη και η γυναίκα.
Να αλλάζεις και να βελτιώνεσαι είναι δυο διαφορετικά πράγματα.
Φυλαχτείτε από ένα βόδι όταν βρίσκεστε μπροστά του, από ένα γαϊδούρι όταν βρίσκεστε πίσω του και από έναν καλόγερο από όποιαν μεριά κι αν βρίσκεστε.
Αυτός που δεν έχει δοκιμάσει κάτι πικρό, δεν ξέρει τι είναι γλυκό.
Οι δυνατοί έχουν θέληση και οι αδύναμοι έχουν ελπίδα.
Το μήλο κάτω απ' τη μηλιά θα πέσει.
Σ' ένα λαιμό γερασμένο τα μαργαριτάρια κλαίνε.
Μην πετάτε το μωρό μαζί με τα νερά του μπάνιου.
Ο φθόνος ποτέ δεν έκανε έναν άνθρωπο καλύτερο.
Ό,τι λέει κάποιος όταν είναι μεθυσμένος, το έχει σκεφτεί όταν είναι νηφάλιος.
Κινέζικες Παροιμίες
Στον άντρα, ο δρόμος της καρδιάς περνάει απ' το στομάχι.
Το να γνωρίζεις την αλήθεια είναι εύκολο. Το να την ακολουθείς είναι δύσκολο.
Πίσω από έναν ικανό άνθρωπο υπάρχουν πάντα άλλοι ικανοί άνθρωποι.
Μια εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις.
Η αποτυχία είναι η μητέρα της επιτυχίας.
Η αποτυχία δεν είναι να πέφτεις κάτω. Η αποτυχία είναι να μη ξανασηκώνεσαι.
Αυτός που κάνει μια ερώτηση είναι για πέντε λεπτά βλάκας. Αυτός που δεν κάνει την ερώτηση είναι βλάκας για μια ζωή.
Μη φοβάσαι αν προχωρείς αργά. Να φοβάσαι αν μένεις ακίνητος.
Για να καταλάβεις την αγάπη των γονιών σου, κάνε δικά σου παιδιά.
Καλύτερα ν' ανάψεις ένα κερί, από το να καταριέσαι το σκοτάδι.
Απ' το καλό σίδερο δεν κάνουν καρφιά, απ' τους καλούς ανθρώπους, στρατιώτες.
Αυτός που καβαλικεύει έναν τίγρη, φοβάται να κατέβει κάτω.
Πριν χτυπήσεις το σκύλο, μάθε τ' όνομα του αφεντικού του.
Μην ανάβεις φωτιά που δεν μπορείς να σβήσεις.
Μη μετράς το βάθος του ποταμού και με τα δύο πόδια.
Καλύτερα να πας σπίτι και να φτιάξεις ένα δίχτυ, αντί να βουτάς για ψάρια στην τύχη.
Αυτός που χτυπάει πρώτος, δείχνει ότι έχει ξεμείνει από επιχειρήματα.
Να τρως λιγότερο, να γεύεσαι περισσότερο.
Υπάρχουν δυο είδη σιωπής: η σιωπή που προηγείται της ομιλίας και η σιωπή που έπεται.
Παροιμίες κοινές σε όλο τον κόσμο
Από μικρό κι από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια.
Μεταξύ κατεργαραίων, ειλικρίνεια.
Η πείνα σπρώχνει το λύκο έξω από το δάσος.
Το πρώτο βήμα είναι πάντα δύσκολο.
Ο γάμος είναι λαχείο.
Η δουλειά της γυναίκας δεν τελειώνει ποτέ.
Τη γυναίκα, το σκυλί και την καρυδιά, όσο πιο πολύ τα κτυπάς, τόσο καλύτερα γίνονται.
Όταν σου χαρίζουν ένα γάιδαρο, μην τον κοιτάς στα δόντια.
Η εκδίκηση είναι γλυκιά.
Πρώτα βγαίνει η ψυχή του ανθρώπου και μετά το χούι του.
Ένα γραμμάριο πρακτικής εφαρμογής αξίζει έναν τόνο σκέψης.
Τα ψάρια και οι φιλοξενούμενοι βρωμάνε σε τρεις μέρες.
[Δεν μπορείς να έχεις] και την πίτα σωστή και το σκύλο χορτάτο.
Όταν κλείνει μια πόρτα, μια άλλη ανοίγει.
Όταν λείπει η γάτα, χορεύουν τα ποντίκια.
Οι αετοί δεν κυνηγούν μύγες.
Η ακρίβεια στο λόγο είναι βασιλική αρετή.
Και οι τοίχοι έχουν αυτιά.
Τα ωραία φτερά κάνουν ωραία πουλιά.
Τα πρωινά όνειρα βγαίνουν αληθινά.
Τα ράσα δεν κάνουν τον παπά.
Τα μάτια είναι ο καθρέφτης της ψυχής.
Όποιος χάνει στα χαρτιά, κερδίζει στην αγάπη.
Αν τα ξέρεις όλα, τα συγχωρείς όλα.
Δείξε μου τους φίλους σου, να σου πω ποιος είσαι.
Όποιοι κοιμούνται με σκυλιά, ξυπνάνε με ψείρες.
Η οικειότητα τρέφει την περιφρόνηση.
Η τύχη βοηθάει τον τολμηρό.
Ο Θεός βοηθάει αυτόν που βοηθάει τον εαυτό του.
Τα σάβανα δεν έχουν τσέπες.
Άλλοι καιροί, άλλοι τρόποι.

Παροιμιωδεις Φρασεις

Free Image Hosting

ΠΩΣ ΠΕΘΑΝΑΝ ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

Αιτία θανάτου των Ελλήνων:
φθόνος, αχαριστία, διχόνοια..
Αισχύλος 456 π.Χ. ετών 69: εξορία.
Αλκιβιάδης 404 π.Χ. ετών 48: εξορία.
Αναξαγόρας 428 π.Χ. ετών 72: εξορία.
Αριστείδης 468 π.Χ. ετών 72: εξορία από πείνα.
Αριστοφάνης 385 π.Χ. ετών 61: εξορία από πείνα.
Δημοσθένης 322 π.Χ. ετών 62: ήπιε δηλητήριο.
Ευριπίδης 406 π.Χ. ετών 74: εξορία.
Θεμιστοκλής 461 π.Χ. ετών 66: εξορία.
Θουκυδίδης 396 π.Χ. ετών 64: εξορία.
Ηρόδοτος 429 π.Χ. ετών 59: εξορία.
Ικτίνος 420 π.Χ. ετών: εξορία.
Ισοκράτης 338 π.Χ. ετών 99: εξορία.
Μιλτιάδης 489 π.Χ. ετών 65: φυλακή.
Περικλής 429 π.Χ. ετών 66: παραιτήθηκε κατηγορούμενος.
Πλάτων 347 π.Χ. ετών 80: εξορία..
Πυθαγόρας 500 π.Χ. ετών 80: εξορία από πείνα.
Σοφοκλής 406 π.Χ. ετών 90: εξορία από πείνα.
Σωκράτης 399 π.Χ. ετών 71: ήπιε το κώνειο.
Φειδίας 429 π.Χ. ετών 66: φυλακή.ΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Η κυβέρνηση να διεκδικήσει να επιστραφούν τα κλεμμένα. Ας μη διστάσει η κυβέρνηση. Οι πράξεις επιβολής της δικαιοσύνης, κάθαρσης και αποκατάστασης της σωστής λειτουργίας του Δημοσίου θα έχουν τη στήριξη όλων των πολιτών οι οποίοι καλούνται να σηκώσουν το βάρος της σωτηρίας της χώρας.